„Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, (31.10.2020. – 30.10.2021. godine)

Donator:  Ministarstvo Pravde, ljudskih i manjinskih prava;  30. oktobra 2021. godine završena je realizacija projekta „Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, koji je podržan od strane komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti…

“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2020. godinu” (16.12.2020. – 15.07.2021. godine)

Donator:  Opština Bar; 15. jula okončana je implementacija projekta „Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije Opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020. godinu. Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, kao nevladinoj organizaciji koja za Opštinu…

“Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ (01.02.2021. – 31.10.2021. godine)

Donator:  Caritas Crne Gore od strane EU; Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 31. oktobra okončala je realizaciju projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ odobrenog od strane Caritasa Crne Gore kroz, program malih grantova u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom…

“Servis personalnih asistenata za slijepa i teže slabovida lica” (01.06.2020. – 30.09.2020. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;    U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju slijepim i teže slabovidim osobama u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida …

“Pospješivanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom” (23.07.2019. – 23.07.2020. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;  Uspješno smo u partnerstvu sa doo „Kadrom Plus“ iz Bara, realizovali ovaj projekat koji je implementiran uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Glavni cilj projekta je bio doprinos povećanju zaposlenosti lica sa invaliditetom. Njegovi učesnici su prošli dva modula obuke: – I Modul: Zaposli se – budi…

“Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom” (21.12.2018. – 21.12.2019. godine)

Donator:  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;  Rezultati projekta ogledaju se u izdavanju audio časopisa „Pravo na riječ”, izvršene  obuke osoba oštećenog vida za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, organizovanju seminara za žene i edukativnog kampa za samostalno kretanje osoba oštećenog vida, nabavka tiflo-tehničkih pomagala i dr.