“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI!“

(29.12.2022. – 28.12.2023. godine)

Donator: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Počev od 29. Decembra 2022. Godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa Ekvivalentom započela je implementaciju dvanajestomjesečnog projekta “Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI! “, koji je podržan od strane komisije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom” Ovim projektom planiramo ostvarenje strateškog cilja: “Podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima lica sa invaliditetom.“ Takođe, njegova realizacija će doprinijeti unapređenju ukupnog kvaliteta života osoba s invaliditetom u ostvarivanju većeg stepena pristupa zdravstvenoj zaštiti . Opšti cilj projekta : “Povećanje nivoa svijesti znanja o značaju pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom bez diskriminacije”. Specifični cilj projekta: “Promovisanje prava na jednako uživanje zdravstvene zaštite bez diskriminacije osoba sa invaliditetom i podizanje nivoa svijesti zdravstvenih radnika o ljudskim pravima, dostojanstvu i autonomiji osoba sa invaliditetom”. Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta čine zdravstveni radnici i osobe sa invaliditetom sa područja cijele Crne Gore.

Komentariši