“Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”
(31.08.2022. – 28.02.2023 godine. )
Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija;


28. februara 2023. godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj okončala je šestomjesečnu implementaciju projekta “Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”, koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, u 2022 godini.
Opšti cilj projekta bio je doprinos poštovanju ljudskih prava osoba s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i promociji jednakosti”.
Specifični cilj, projekta koji je ostvaren realizacijom aktivnosti je “Podizanje nivoa saobraćajne kulture i kreiranje preporuka za prevazilaženje evidentnih barijera sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u saobraćaju.”
Realizacijom predviđenih aktivnosti projekta kao direktni korisnici bile su uključene sve osobe s invaliditetom koje žive ili borave na teritoriji Bijelog Polja, Podgorice I Bara, kao i prevoznici, preduzeća i agencije.”
Organizacija slijepih za Bar I Ulcinj, kao nosilac projekta, sprovela je istraživanje o stepenu i vrsti diskriminacije sa kojom se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarivanja prava iz oblasti saobraćaja na teritoriji Bijelog Polja, Podgorice I Bara. Istraživanje sprovedeno je od strane tima istraživača za koje je predhodno bio organizovan trening na kojem su istraživači bili upoznati sa načinom i metodama istraživanja. Predviđeni period istraživanja trajao je dva mjeseca I odnosio se na terensko istraživanje kojom prilikom su istraživači evidentirali nivo pristupačnosti saobraćajne infrastrukture, signalizacije, objekata i informacija za lica s invaliditetom u Bijelom Polju, Podgorici I Baru. Nakon sprovedenog istraživanja izrađena je publikacija, koja pored rezultata sprovedenog istraživanja sadrži i mozaik fotografija koje uz korišćenje saobraćajnih znakova ukazuju na prisustvo diskriminacije lica s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i konkretne preporuke za primjenu standarda pristupačnosti kada je ova oblast u pitanju. Takođe, izrađene su promotivne majice za potrebe projekta.
Publikacije i promotivne majce dijeljene su na prometnim saobraćajnicama u Podgorici 26. Januara, Bijelom Polju 16 februara , i Baru 23 februara.
Tokom cijelog perioda implementacije projekta sprovedena je efektivna medijska kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti o uvažavanju prava lica s invaliditetom u oblasti saobraćaja. Medijskom kampanjom naglašena je i važnost otklanjanja barijera sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarivanja prava iz oblasti saobraćaja, te ukazivanje i na to u kolikoj mjeri diskriminacija lica s invaliditetom u navedenoj oblasti utiče na ostvarivanje prava na slobodu kretanja, čije ograničavanje dovodi do socijalne isključenosti i nejednakosti lica s invaliditetom u odnosu sa drugima.
Sve ovo nedvosmisleno ukazuje da je sprovođenje ovog projekta direktno doprinijelo ostvarivanju sledećih strateških ciljeva:

• Dosljedna primjena i unapređenje postojećih propisa radi povećanja opšteg nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza i usluga licima sa invaliditetom;
• Zaštita i unapređivanje prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja kroz efikasan sistem zaštite, razvijanjem prevencije i sprečavanjem diskriminacije;
• Obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učestvovanje lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti.
• Upoznavanje društva s problemima i pravima lica sa invaliditetom sistematskom i planskom edukacijom i informisanjem.

Komentariši