“UNAPRIJEĐENJE STEPENA SAOBRAĆAJNE KULTURE I PRAVA OSI U SAOBRAĆAJU!”

(31.08.2022. – 28.02.2023 godine. )

Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija;   

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj od 31. Avgusta implementira šestomjesečni projekat “Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”,  koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, u 2022 godini.
Opšti cilj projekta je: Doprinos poštovanju ljudskih prava osoba s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i promociji jednakosti”.

Specifični cilj, projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti: “Podizanje nivoa saobraćajne kulture i kreiranje preporuka za prevazilaženje evidentnih barijera sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u saobraćaju.”

Realizacijom predviđenih aktivnosti projekta kao direktni korisnici biće uključene sve osobe s invaliditetom koje žive ili borave na teritoriji Bijelog Polja, Podgorice I Bara, kao i prevoznici, preduzeća i agencije.”

Organizacija slijepih za Bar I Ulcinj, kao nosilac projekta, sprovest će istraživanje o stepenu i vrsti diskriminacije sa kojom se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarivanja prava iz oblasti saobraćaja na teritoriji Bijelog Polja, Podgorice I Bara. Planirano istraživanje biće sprovedeno od strane tima istraživača za koje će predhodno biti organizovan trening na kojem će istraživači biti upoznati sa načinom i metodama istraživanja. Predviđeni period istraživanja trajaće dva mjeseca I odnosiće se na terensko istraživanje kojom prilikom će istraživači evidentirati nivo pristupačnosti saobraćajne infrastrukture, signalizacije, objekata i informacija za lica s invaliditetom u Bijelom Polju, Podgorici I Baru. Nakon sprovedenog istraživanja biće izrađena publikacija, koja će pored rezultata  sprovedenog istraživanja sadržati  i mozaik fotografija koje će uz korišćenje saobraćajnih znakova  ukazivati na prisustvo diskriminacije lica s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i konkretne preporuke za primjenu standarda pristupačnosti  kada je ova oblast u pitanju.

Tokom cijelog perioda implementacije projekta biće sprovedena efektivna medijska kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti o uvažavanju prava lica s invaliditetom u oblasti saobraćaja. Medijskom kampanjom biće naglašena i važnost otklanjanja barijera sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarivanja prava iz oblasti saobraćaja, te ukazivanje i na to u kolikoj mjeri diskriminacija lica s invaliditetom u navedenoj oblasti utiče na ostvarivanje prava na slobodu kretanja, čije ograničavanje dovodi do socijalne isključenosti i nejednakosti lica s invaliditetom u odnosu sa drugima.

 

Sve ovo nedvosmisleno ukazuje da će sprovođenje ovog projekta direktno doprinijeti ostvarivanju sledećih strateških ciljeva:

  • Dosljedna primjena i unapređenje postojećih propisa radi povećanja opšteg nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza i usluga licima sa invaliditetom;
  • Zaštita i unapređivanje prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja kroz efikasan sistem zaštite, razvijanjem prevencije i sprečavanjem diskriminacije;
  • Obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učestvovanje lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti.
  • Upoznavanje društva s problemima i pravima lica sa invaliditetom sistematskom i planskom edukacijom i informisanjem.

Komentariši