“Pospješivanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom” (23.07.2019. – 23.07.2020. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;  Uspješno smo u partnerstvu sa doo „Kadrom Plus“ iz Bara, realizovali ovaj projekat koji je implementiran uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Glavni cilj projekta je bio doprinos povećanju zaposlenosti lica sa invaliditetom. Njegovi učesnici su prošli dva modula obuke: – I Modul: Zaposli se – budi…

“Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom” (21.12.2018. – 21.12.2019. godine)

Donator:  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;  Rezultati projekta ogledaju se u izdavanju audio časopisa „Pravo na riječ”, izvršene  obuke osoba oštećenog vida za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, organizovanju seminara za žene i edukativnog kampa za samostalno kretanje osoba oštećenog vida, nabavka tiflo-tehničkih pomagala i dr.

“Zapošljavanje osoba oštećenog vida u štamparijama za Brajevo pismo i crni tisak” (06.07.2017. – 05.07.2018. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   Rezultat projekta su organizovane obuke za 6 učesnika projekta, nabavljena oprema u vidu Brajevog štampača i DBT softvera, zapošljena 4 lica u štampariji za Brajevo pismo i crni tisak na period od 6 mjeseci. Po završetku projekta jedan učesnik je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme.

“Podrška uspješnoj integraciji osoba oštećenog vida” (01.07.2017. – 30.06.2018. godine)

Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;   Projekat je obuhvatao nastavak informativno izdavačke djelatnosti-izdavanje audio časopisa „Pravo na riječ”,organizovanje kursa engleskog jezika, obuka osoba oštećenog vida  za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, seminar za žene, šahovske i sportske aktivnosti.

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.11.2017. – 31.12.2017. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama…