“Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI”

(17.12.2021. – 16.08.2022. godine)

 

Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija; 

 

  1. avgusta 2022. godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj okončala je osmomjesečnu implementaciju projekta „Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI“, koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, u 2021 godini.
    Projekat je imao za cilj podizanje nivoa svijesti ciljnih grupa i ukupne javnosti o značaju, potrebi i obavezi uvažavanja i doslednoj primjeni svih zakonom zagarantovanih prava lica sa invaliditetom, na bazi nediskriminacije i jednakosti sa drugima.
    Direktne ciljne grupe bile su osobe sa invaliditetom koje imaju poteškoće u korišćenju usluga u saobraćaju, predstavnici pružaoca usluga u saobraćaju, članovi porodice, prijatelji, komšije, ukupna javnost.
    Indirektne ciljne grupe bili su građani, lokalne zajednice u kojoj borave i žive lica sa invaliditetom, zainteresovana javnost i mediji.
    Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, koja je od 2009. godine dio pravnog sistema Crne Gore,  prepoznaje i definiše  „pristupačnost“ kao jedno od osnovnih načela Konvencije, ali i posebno ljudsko pravo osoba sa invaliditetom. U članu 9 definiše obavezu država potpisnica da osiguraju pristupačnost kako fizičkog okruženja, tako i saobraćaja uopšte.

Aktivnosti projekta  obuhvatale su podizanje nivoa saobraćajne kulture i kreiranje preporuka za prevazilaženje evidentnih barijera sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u saobraćaju, uključujući tri  jednodnevna seminara za osobe sa invaliditetom u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji Crne Gore, tri  jednodnevna seminara za pružaoce usluga u saobraćaju u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji Crne Gore, izradu brošure  “OSI  kao učesnik u saobraćaju” i organizovanje jednog okruglog stola “Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI”.

Realizovane aktivnosti u sklopu ovog projekta nastale su kao odgovor na neke od prepoznatih potreba ciljne grupe:

 

“Promovisanje ravnopravnog korišćenja usluga javnog prevoza od strane OSI”.
“Podizanje nivoa svijesti građana da oni sami mogu biti prepreka za uključenost lica sa invaliditetom u tokove saobraćaja, a isto tako svojim savjesnim ponašanjem mogu uticati na uklanjanje tih prepreka.”
Dakle, pristupačnost javnog saobraćaja podrazumijeva pristupačna sredstva javnog prevoza, pristupačne objekte, autobuske i željezničke stanice, aerodrome, luke, saobraćajnice i druge javne prostore koji su namijenjeni saobraćaju, informacije o prevoznim sredstvima i linijama, informaciono-komunikacione tehnologije koje pružaju i omogućavaju korišćenje usluge saobraćaja.

Realizacija ovog projekta doprinijeće obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učestvovanje lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti. Osim toga, društvo će se upoznati sa problemima i pravima lica sa invaliditetom, sistematskom i planskom edukacijom i njihovim informisanjem.

Komentariši