„Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI” (17.12.2021. – 16.08.2022. godine)
Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija

Počev od 17. decembra 2021. godine u trajanju od osam mjeseci, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj sprovodi Projekat „Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI”, koji je podržan od strane komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, u 2021 godini.
Projekat ima za cilj podizanje nivoa svijesti ciljnih grupa i ukupne javnosti o značaju, potrebi i obavezi uvažavanja i doslednoj primjeni svih zakonom zagarantovanih prava lica sa invaliditetom, na bazi nediskriminacije i jednakosti sa drugima.
Direktne ciljne grupe su osobe sa invaliditetom koje imaju poteškoće u korišćenju usluga u saobraćaju, predstavnici prušaoca usluga u saobraćaju, članovi porodice, prijatelji, komšije, ukupna javnost.
Indirektne ciljne grupe su građani, lokalne zajednice u kojoj borave i žive lica sa invaliditetom, zainteresovana javnost i mediji.
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, koja je od 2009. godine dio pravnog sistema Crne Gore, prepoznaje i definiše pristupačnost kao jedno od osnovnih načela Konvencije, ali i posebno ljudsko pravo osoba sa invaliditetom. U članu 9 definiše obavezu država potpisnica da osiguraju pristupačnost kako fizičkog okruženja, tako i saobraćaja uopšte.

U sklopu projekta biće organizovani edukativni seminari i okrugli sto kao i izrađena brošura „OSI kao učesnik u saobraćaju”.
Aktivnosti koje su planirane ovim projektom nastale su kao odgovor na neke od prepoznatih potreba ciljne grupe, a to su:
„Promovisanje ravnopravnog korišćenja usluga javnog prevoza od strane OSI”.
„Podizanje nivoa svijesti građana da oni sami mogu biti prepreka za uključenost lica sa invaliditetom u tokove saobraćaja, a isto tako svojim savjesnim ponašanjem mogu uticati na uklanjanje tih prepreka.”
Dakle, pristupačnost javnog saobraćaja podrazumijeva pristupačna sredstva javnog prevoza, pristupačne objekte, autobuske i željezničke stanice, aerodrome, luke, saobraćajnice i druge javne prostore koji su namijenjeni saobraćaju, informacije o prevoznim sredstvima i linijama, informaciono-komunikacione tehnologije koje pružaju i omogućavaju korišćenje usluge saobraćaja.

Realizacija ovog projekta doprinijeće ostvarivanju sledećih strateških ciljeva:
Obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učestvovanje lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti;
Upoznavanje društva s problemima i pravima lica sa invaliditetom, sistematskom i planskom edukacijom i informisanjem.

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment