“Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”
( 27.12.2022 – 26.12.2023 godine)
Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, 26. decembra 2023. godine okončala je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2022 godinu, pod nazivom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju”. Opšti cilj projekta je: “Doprinos većem stepenu socijalne integracije osoba s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unapređenje vaninstitucionalnih oblika podrške socijalne i dječije zaštite u širem smislu.” Specifični cilj (svrha) projekta koji je ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti je: “Osnažiti i informisati osobe sa invaliditetom, djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje i/ili staratelja radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i većeg stepena socijalne integracije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.” Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta činile su osobe s invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji/staratelji sa područja cijele Crne Gore. U okviru ovog projekta realizovane su aktivnosti: pravno savjetovalište za osobe sa invaliditetom, roditelje i staratelje djece sa smetnjama u razvoju; edukativne radionice “Samostalan život OSI u zajednici” za osobe s invaliditetom i članova njihovih porodica ; edukativne radionice iz Kulinarstva za OSI ; obuka “Mobilitet i orjentacija” za osobe sa oštećenim vidom; kao i rad društvenog kluba. Tokom cijele implementacije projekta , pokretanjem i organizovanjem efektivne medijske kampanje vršena je promocija prava osoba s invaliditetom roditelja i staratelja djece sa smetnjama u razvoju, o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.

Komentariši