CV ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je nevladina i neprofitna organizacija osoba sa invaliditetom, koja okuplja slijepe i teže slabovide osobe. Djeluje na području opština Bara i Ulcinja, a sjedište je u –Baru Ul. Rista Lekića br. D10.
Organizacija je osnovana 4 juna 1948. godine u Baru. Upisana je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 17.02.2000. pod rednim brojem 444.
Od osnivanja, do danas, članica je Saveza slijepih Crne Gore.
Organizacija ima svoje rukovodne , izvršne i nadzorne organe, stalna i povremena radna tijela, Predsjednika i Sekretara.
Organi Organizacije su: Skupština, Upravni i Nadzorni odbor.
Skupština je najviši organ Organizacije, i broji 9 članova .
Upravni odbor broji 3 člana, koji se bira od članova Skupštine.
Nadzorni odbor (broji tri člana)
Upravnim odborom rukovodi Predsjednik, koji je istovremeno i Predsjednik organizacije i ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje.

Administrativne, finansijske i druge stručne poslove, obavljaju profesionalno angažovani stručnjaci, kao i jedan broj volontera, saradnika i drugih aktivista.
Struktura, odnosi i funkcionisanje organizacije utvrđeni su statutom kao osnovnim pravnim aktom i nekoliko pravilnika.
Rad Organizacije odvija se po godišnjem Programu i Finansijskom planu, koje utvrđuje skupština kao najviši organ organizacije.
Vizija organizacije je: Osobe sa smetnjama vida osnažene, integrisane, i uključene u društvo.
Misija organizacije je uključenost osoba sa smetnjama vida kroz podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti i jačaju njihovu ličnost u društvenoj zajednici.

Organizacija shodno svome statutu radi na sledećim ciljevima:
 • Otkriva i evidentira slijepe i teže slabovide osobe na svom području i vrši njihovo učlanjivanje u organizaciju.
 • Vodi odgovarajuću evidenciju iz koje se vidi socijalno-ekonomsko stanje članova, uzrok i stepen gubitka vida, vrsta, obim i stanje socijalnih potreba osoba sa smetnjama vida, članova.
 • Pokreće inicijative i predlaže nadležnim organima i organizacijama donošenje novih ili izmjene i dopune postojećih propisa u oblasti socijalne i druge zaštite osoba sa smetnjama vida.
 • Preduzima mjere za upućivanje djece, omladine i odraslih sa smetnjama vida na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju i daje predloge za unapređenje školovanja i profesionalnog osposobljavanja.
 • U saradnji sa nadležnim organima i organizacijama pronalazi odgovarajuća radna mjesta, pomaže im u zapošljavanju, prati uslove rada zaposlenih osoba sa smetnjama vida, predlaže i preduzima mjere za poboljšanje tih uslova.
 • Radi na nabavci i obezbjeđivanju tiflo-tehničkih pomagala.
 • Pomaže članovima, u granicama svojih mogućnosti, i kod nadležnih organa pokreće rješavanje njihovih problema.
 • Okuplja slijepe i teže slabovide osobe i organizuje različite vidove aktivnosti, vodeći pri tom računa o uzrastu, polu, stepenu i vremenu gubitka vida i drugom, i na taj način pomaže njihovo učešće u društvenom životu.
 • Organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturno-prosvjetnim, umjetničkim, sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno zabavnim aktivnostima, radi svestranog razvoja ličnosti osoba sa smetnjama vida i njihovog uključivanja u oblike rada lica bez invaliditeta,i u tom cilju, po potrebi, formira sekcije, društva i klubove.

Pružamo stručnu i pravnu pomoć članovima u cilju ostvarivanja raznih prava koja im pripadaju. U prethodnih više od 70 godina, zahvaljujući prije svega entuzijazmu i pregalaštvu ljudi u Organizaciji, postignuti su značajni rezultati i sprovedene brojne aktivnosti na svim poljima svoga rada, koje su u velikoj mjeri poboljšale i unaprijedile položaj članstva.
Učinjeno je puno, a imidž Organizacije u očima crnogorske javnosti vidno je unaprijeđen, čime barska Organizacija dobija obrise moderne organizacije koja sve više postaje primjer zajednici osoba sa invaliditetom, ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Realizujemo aktivnosti u najrazličitijim oblastima djelovanja, a sve u namjeri da kvalitet života osoba sa smetnjama vida, naših članova i članica, bude što bolji, bez obzira na njihove životne okolnosti, ili lična svojstva, osobine, interesovanja, opredjeljenja, ili životni standard. Sprovedene su mnogobrojne aktivnosti koje su uticale na organizaciono i kadrovsko jačanje kapaciteta Organizacije. Ovo je izuzetno važan aspekt našeg rada, jer smo na taj način stvorili dodatne uslove da obezbjeđujemo sredstva za realizaciju zacrtanih ciljeva. Rukovođeni tim ciljem konkurisali smo na najrazličitijim domaćim i inostranim konkursima.

Naročitu pažnju posvećujemo radu na unaprijeđivanju uslova za obrazovanje, zapošljavanje , informisanje i samostalnost što je svakako bitno za stvaranje ravnopravnog položaja osoba sa smetnjama vida i u drugim oblastima života. Nastavili smo sa aktivnostima koje u kontinuitetu sprovodimo već više decenija, a koje se odnose na: organizovanje kulturno umjetničkih manifestacija, sportskih i šahovskih takmičenja, odmora za članstvo pod povlašćenim uslovima, obilježavali smo značajne datume. Organizovali smo razne konferencije, okrugle stolove, edukativno- informativne radionice, seminare, obuke itd.
Razvijali smo postojeće i stvarali nove odnose sa relevantnim institucijama i organizacijama, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou.
Povremeno od 2. oktobra 2014. Godine funkcioniše servis personalne asistencije za osobe sa smetnjama vida. Personalni asistenti pružaju neophodnu asistenciju u prostorijama organizacije,ali i na terenu jednom broju članova.
Dužnu pažnju posvećujemo kulturno informativnoj djelatnosti osoba sa smetnjama vida.Od novembra 2002. godine izdajemo časopis „Pravo na riječ“ koji izlazi jednom mjesečno, na CD-ovima u mp3 formatu i distribuira se čitaocima besplatno u zemlji I inostranstvu. Putem časopisa vršimo informisanje osoba sa smetnjama vida u njima pristupačnom formatu.
U cilju praćenja savremenih kanala komunikacije, ali i bolje vidljivosti i dostupnosti svih informacija vezanih za rad Organizacije, kako članovima, tako i ostalim građanima, od 12. oktobra 2017. godine konstantno ažuriramo sajt “ www.orslibrul.org”, facebook stranicu “Organizacija slijepih za Bar I Ulcinj” I Instagram profil “orslibrul”. Ovo je još jedan način koji utiče da budemo prisutniji u javnosti, kojoj će sve naše aktivnosti biti dostupne, a u isto vrijeme doprinosimo promjeni svijesti šire javnosti u odnosu na prava i sposobnosti osoba sa smetnjama vida.

U okviru Narodne biblioteke i čitaonice „ Ivo Vučković“ u Baru od 17. maja 2006. godine funkcioniše naša audio biblioteka na CD-ovima u mp3 formatu, koja je dostupna svim zainteresovanima,bez obzira da li imaju ili nemaju problema sa vidom.
Bioskop u prostorijama organizacije otpočeo je sa radom 11. maja 2017. Godine. Jednom mjesečno organizujemo projekcije adaptiranih filmova za svoje članove, kako bi se filmska umjetnost približila što širem krugu osoba sa smetnjama vida, koje su zbog svog vizuelnog invaliditeta praktično onemogućene da uživaju u dostignućima filmske umjetnosti. Prikazivanje filmova realizujemo u sklopu redovnog umjetničkog programa organizacije.
Posjedujemo sopstvenu Brajevu štampariju u kojoj štampamo razne materijale sa informacijama na Brajevom pismu i na taj način omogućavamo licima sa smetnjama vida da nesmetano funkcionišu pod jednakim uslovima kao i lica bez invaliditeta.
Šah, sport i rekreacija su nesumnjivo jedan od naših prioriteta I u tom cilju sprovodimo u djelo značajne aktivnosti u kojima i naši članovi imaju zapaženo učešće.
Pikado ekipa Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj,koja postoji od septembra 2017. godine na domaćim I međunarodnim turnirima osvojila je veliki broj pehara I medalja .
19 avgusta 2020. godine osnovali smo sportsko rekreativno društvo OSI „Bar“.

Društvo je osnovano radi ostvarivanja ciljeva koji se naročito odnose na:
 • Stvaranje uslova osobama sa invaliditetom da u punoj mjeri pokažu svoje sportske potencijale kroz njihovo uključivanje u sport kao ravnopravnih građana društva;
 • Planiranje rada, afirmacija i razvitak atletike, pikada, šaha i ostalih sportova koji su na programu MPK, IBSA i IBCA;
 • Organizovanje i sprovođenje redovnih treninga članova radi pripreme za takmičenje;
 • Obuka i trening omladine i odraslih;
 • Učestvovanje na sportskim takmičenjima;
 • Predstavljanje društva i Države Crne Gore kroz međunarodna sportska takmičenja osoba sa invaliditetom.

Od 1 septembra 2017. godine svakodnevno, u poslijepodnevnim časovima radi društveni klub u kome je prisutan zavidan broj članova koji treniraju pikado, igraju društvene igre, koriste internet i kablovsku televiziju i druže se razmjenjujući svoja iskustva. Na taj način doprinosimo da se poboljša društvena aktivnost i socijalizacija svakog našeg člana.
Osim navedenih aktivnosti, Organizacija tokom cijelog perioda postojanja stavlja veliki akcenat na saradnju između lokalnih organizacija slijepih i Saveza slijepih Crne Gore,kao i na međunarodnu saradnju.

Takođe, imamo dinamičnu i kvalitetnu saradnju sa brojnim pojedincima, pravnim subjektima i organizacijama, kao i sa medijskim kućama u našoj zemlji. Sa medijima kvalitetno sarađujemo, kroz predstavljanje naših najznačajnijih aktivnosti, projekata, ali i inicijativa, na kojima svakodnevno radimo u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa smetnjama vida na području opština Bar i Ulcinj.

Organizacijom slijepih za Bar I Ulcinj rukovodi Predsjednik Veselin Joketić koji je profesionalno zaposlen u Organizaciji.
Rad Organizacije odvija se svakog radnog dana u dvije smjene, u službenim prostorijama u Baru –, koje su u vlasništvu organizacije i opremljene su svom potrebnom tehničkom i drugom opremom za efikasan i kvalitetan rad. Takođe, posjedujemo i sopstveno vozilo.