„Za dostojanstven i ravnopravan život OSI” (30.12.2021. – 29.12.2022. godine)
Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Za dostojanstven i ravnopravan život OSI“, koji je podržan od strane komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“
Implementacija projekta u trajanju od 12 mjeseci započela je 30. decembra 2021. godine.
Opšti cilj projekta je: “Omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.“ Takođe, njegova realizacija će doprinijeti unapređenju ukupnog kvaliteta života osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica u ostvarivanju većeg stepena njihove socijalne integracije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu.
Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti je osnažiti osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i poboljšanja socijalne inkluzije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.
Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta čine osobe sa invaliditetom i članovi njihovih porodica sa područja cijele Crne Gore.
Glavne aktivnosti projekta čija realizacija će omogućiti ostvarivanje zadatog cilja su sledeće:
Organizovanjem i održavanjem edukativnih treninga osnažićemo i informisati lica s invaliditetom i članove njihovih porodica o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite. Zatim kroz održavanje radionica o samostalnom životu u zajednici biće obučene osobe s invaliditetom kako da samostalno obavljaju svoje svakodnevne životne aktivnosti i nesmetano funkcionišu u zajednici.
Pored toga u okviru realizacije ovog projekta organizovaćemo Dane otvorenih vrata za sve zainteresovane osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica koji će imati mogućnost da se kroz neposrednu komunikaciju sa aktivistima za zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom i razmjenu iskustava sa ostalim učesnicima ove aktivnosti upoznaju sa vrstama i pristupom postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.
Putem sprovođenja pravnog savjetovališta biće pružena direktna podrška ponaosob svim osobama s invaliditetom i članovima njihovih porodica koje zatraže ovakav vid pomoći u cilju rješavanja njihovih pojedinačnih problema, a u skladu sa njihovim potrebama, u pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite. Obzirom na to da značajan broj osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica nije dovoljno informisan o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite izradićemo informator sa svim neophodnim podacima o predviđenim pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite koja se odnose na osobe s invaliditetom, utvrđenim vrstama i pristupu postojećim uslugama kako bi u što većoj mjeri unaprijedili stepen socijalne integracije osoba s invaliditetom.

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment