Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore;

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, realizovala je, projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”.
Jedan od ciljeva ovog projekta bio je povećanje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama vida, kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja. Sve to je doprinijelo i njihovoj mobilnosti, ali i sve jačoj prisutnosti u zajednici. Svrha ovog projekta bila je omogućiti samostalniji i nezavisniji život i stvaranje jednakih šansi za uključivanje u društvo.
Realizacija ovog projekta imala je za cilj pružanje specifične personalne asistencije osobama sa smetnjama vida sa teritorije Opštine Bar. Dva personalna asistenta svakog radnog dana, pružala su osobama sa vizuelnim invaliditetom pomoć pri kretanju, nabavci osnovnih životnih namirnica, plaćanje komunalija, prevoz u različite svrhe, kao i neophodnu pomoć u informisanju. Uslugama personalne asistencije doprinijeli smo socijalizaciji, poboljšanju kvaliteta života i učešću u raznim društvenim aktivnostima za 15 članova.
Položaj osoba sa smetnjama vida i njihovo ukupno uključenje u životne tokove je dosta loš, a karakterišu ga: zatvorenost i pasivnost, nedovoljna socijalizacija, nedostatak znanja o sopstvenim mogućnostima i pravima, nepoznavanje potencijalnih servisa podrške, nerazvijena svijest o potrebi samostalnog življenja, nedostatak podrške za aktivnim učešćem u životu zajednice, prezaštićenost od strane porodice. Da bi prevazišli navedene probleme jedan broj osoba sa invaliditetom smatra da je rješenje u konstantnom postojanju servisa podrške, a naročito personalne asistencije i veoma su zainteresovani za korišćenje usluga ovakvog servisa, što su i potvrdila naša dosadašnja iskustva.
Implementacija ovog programa omogućila je da se ova osjetljiva populacija osnaži za samostalno življenje; edukuje o njihovim pravima i mogućnostima; upozna sa servisima podrške i njihovim značajem, kao i da doprinese podizanju nivoa samopouzdanja.
Personalni asistenti imali su još jedno radno iskustvo u pružanju asistencije osobama sa invaliditetom.

Komentariši