Donator:  Ministarstvo Pravde, ljudskih i manjinskih prava

30. oktobra 2021. godine završena je realizacija projekta „Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, koji je podržan od strane komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini.

Projekat je imao za cilj podizanje nivoa svijesti ciljnih grupa i ukupne javnosti o značaju, potrebi i obavezi uvažavanja i doslednoj primjeni svih zakonom zagarantovanih prava lica sa invaliditetom, na bazi nediskriminacije i jednakosti sa drugima. Ciljne grupe su bile osobe sa oštećenim vidom koje imaju teškoće u pristupu informacijama u elektronskim i štampanim medijima; predstavnici medija; ukupna javnost.

Planirane i realizovane aktivnosti u sklopu projekta: sadržaj audio časopisa, edukativni trening, seminari, panel diskusija i završna konferencija pružili su licima sa oštećenim vidom, predstavnicima medija ali i široj javnosti dodatnu priliku za informisanje i edukaciju i osigurali su pouzdan i prikladan način informisanja ciljne grupe u pristupačnom formatu.

Kroz implementaciju ovog projekta za osobe sa oštećenim vidom realizovali smo strateški cilj za oblast pristupačnosti na način da ohrabrimo sredstva informisanja i komunikacija da u što većoj mjeri obezbijede pristupačnost informacija licima sa svim oblicima invaliditeta.

U sklopu projekta izdali smo 12 brojeva časopisa “Pravo na riječ”, jednom mjesečno u audio formatu.

Komentariši