Zajedno ka unapređivanju prava OSI u saobraćaju”

 (12.12.2023. – 11.06.2024 godine.)

Donator: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva  

 

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa Ekvivalentom, od 12. decembra 2023. godine realizuje šestomjesečni projekat “Zajedno ka unapređivanju prava OSI u saobraćaju”, koji je podržan od Komisije Ministarstva Saobraćaja i pomorstva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za oblast Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju za 2023. godinu.

Opšti cilj projekta je: “Doprinos poštovanju ljudskih prava lica s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i promociji jednakosti”.

Specifični ciljevi projekta:

– “Osnažiti lica sa invaliditetom za ostvarivanje prava u oblasti saobraćaja radi unapređenja poštovanja njihovih ljudskih prava bez diskriminacije”.

– “Unaprijediti nivo znanja pružaoca usluga u saobraćaju, relevantnih državnih i lokalnih organa, NVO za zaštitu ljudskih prava OSI i opšte javnosti o uvažavanju prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja bez diskriminacije”.

Direktnu ciljnu grupu ovog projekta čine lica sa invaliditetom, predstavnici organizacija za zaštitu ljudskih prava lica sa invaliditetom, pružaoca usluga u saobraćaju, relevantnih državnih i lokalnih organa iz oblasti saobraćaja  sa područja cijele Crne Gore.

U okviru ovog projekta biće organizovano pravno savjetovalište za lica s invaliditetom i članove njihovih porodica, Kreiran , izrađen i  štampan  bonton na standardnoj crnoj štampi i u elektronskoj formi i organizovane tri  jednodnevne konferencije.

Tokom cijele implementacije projekta , pokretanjem i organizovanjem efektivne medijske kampanje biće vršena promocija prava lica sa invaliditetom na uživanje najvišeg mogućeg standarda  u oblasti saobraćaja bez diskriminacije po osnovu invalidnosti.

Komentariši