PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA

Pravilnik je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 82/2016, 6/2017 – ispravka, 17/2017, 29/2017, 90/2017, 86/2018, 5/2019 – ispravka, 19/2019, 61/2019, 64/2019 i 48/2021.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se indikacije za odobravanje medicinsko tehničkih pomagala i djelova pomagala (u daljem tekstu: pomagala), materijali od kojih se izrađuju pomagala, postupak ostvarivanja prava na pomagala, vrste i rokovi korišćenja pomagala, utvrđivanje cijena pomagala i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na pomagala koja osiguranim licima obezbjeđuje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore (u daljem tekstu: Fond).

Član 2

Osiguranim licima obezbjeđuju se pomagala koja su namijenjena za poboljšanje oštećenih funkcija, ublažavanje tjelesnih oštećenja ili nedostataka organa ili kojima se nadomješćuju anatomske ili fiziološke funkcije organa, nastale uslijed bolesti ili povrede.

Vrste pomagala, indikacije za odobravanje i propisivanje pomagala, rokovi korišćenja pomagala, karakteristike i materijali od kojih su izrađena, utvrđeni su Listom medicinsko tehničkih pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala), koja čini sastavni dio ovog pravilnika.

II INDIKACIJE I MATERIJALI OD KOJIH SE IZRAĐUJU POMAGALA

Član 3

Pravo na pomagalo osigurano lice ostvaruje na osnovu medicinskih indikacija, godina života i u rokovima korišćenja u skladu sa ovim pravilnikom i Listom pomagala

Indikacije za pomagala su: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti – Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), antropometrijske i druge karakteristike osiguranog lica na osnovu kojih se utvrđuje potreba za pomagalom, kao i drugi uslovi od značaja za korišćenje pomagala.

Član 4

Pomagala koja se odobravaju osiguranim licima moraju biti:

– proizvedena od materijala koji odgovara namjeni, kvalitetu i propisanom standardu, tako da ne ugrožavaju zdravlje osiguranog lica koje koristi pomagala i drugih lica;

– upisana u registar medicinskih sredstava Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (u daljem tekstu: Agencija), ako zakonom nije drukčije propisano.

III POSTUPAK OSTVARIVANjA PRAVA NA POMAGALA

Član 5

Pomagalo sa Liste pomagala, u zavisnosti od medicinske indikacije i vrste pomagala, predlaže odnosno propisuje izabrani doktor ili doktor specijalista odgovarajuće specijalnosti (u daljem tekstu: ovlašćeni doktor), konzilijum doktora odgovarajućih specijalnih bolnica ili konzilijum doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore.

Ovlašćeni doktor odnosno konzilijum doktora iz stava 1 ovog člana predlaže pomagalo sa Liste pomagala na propisanom obrascu – predlogu za nabavku pomagala odnosno receptu u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisom.

Predlog za nabavku pomagala važi 60 dana od dana predlaganja od strane ovlašćenog doktora odnosno konzilijuma.

Obrazac predloga za nabavku pomagala čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 6

– brisan –

Član 7

Na osnovu predloga za nabavku pomagala, Fond izdaje potvrdu o odobrenju nabavke pomagala.

Potvrda o odobrenju nabavke pomagala važi 60 dana a recept važi 30 dana od dana izdavanja odnosno propisivanja.

Ukoliko potvrdu o odobrenju nabavke pomagala ne iskoristi u roku iz stava 2 ovog člana (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i sl), osigurano lice je u obavezi da dostavi Fondu novi predlog za nabavku pomagala i neiskorišćenu potvrdu radi poništenja, a u slučaju gubitka daje pisanu izjavu da potvrdu nije iskoristilo.

Obrazac potvrde o odobrenju nabavke pomagala čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8

Prema utvrđenoj indikaciji, na potvrdi o odobrenju nabavke pomagala, može se odobriti jedno ili više pomagala iste podvrste, dok se na receptu može propisati samo jedna vrsta pomagala u skladu sa Listom pomagala.

Član 9

Za određene vrste pomagala u skladu sa Listom pomagala osiguranom licu kod kojeg se ne može očekivati promjena zdravstvenog stanja – trajna stanja, pomagalo se prvi put odobrava na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put odobrava Fond na osnovu predloga izabranog doktora.

Član 10

Osigurano lice ima pravo, po pravilu, na novo pomagalo.

Osigurano lice ima pravo na dio pomagala i potrošni materijal u skladu sa Listom pomagala.

Član 11

Osiguranom licu za određene vrste pomagala, u skladu sa Listom pomagala u kojoj su utvrđena pomagala koja se izdaju uz obavezu vraćanja pomagala, Fond odobrava pomagalo uz izdavanje kartice za vraćanje pomagala (u daljem tekstu: revers kartica).

Osiguranom licu može se odobriti već korišćeno, ali obnovljeno i servisirano pomagalo koje podliježe obavezi vraćanja (u daljem tekstu: obnovljeno pomagalo), koje ima sve odlike funkcionalnosti i kvaliteta kao novo pomagalo, u skladu sa Listom pomagala.

Obrazac iz stava 1 ovog člana čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 12

Pomagalo iz člana 11 ovog pravilnika osigurano lice ili član njegove porodice je u obavezi da vrati isporučiocu u roku od 30 dana nakon prestanka potrebe za korišćenjem pomagala.

IV ROK KORIŠĆENjA POMAGALA

Član 13

Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima korišćenja, u skladu sa Listom pomagala, za svaku vrstu pomagala.

Član 14

Osigurano lice ne može ostvariti pravo na novo, isto pomagalo, prije isteka roka korišćenja prethodno odobrenog pomagala.

Član 15

Izuzetno od člana 14 ovog pravilnika, osigurano lice ima pravo na novo pomagalo prije isteka roka korišćenja prethodno odobrenog pomagala, ukoliko nastupe anatomske, fiziološke ili funkcionalne promjene, zbog kojih dalja upotreba izdatog pomagala nije moguća.

Pomagalo iz stava 1 ovog člana osigurano lice ostvaruje na način i po postupku za odobravanje pomagala u skladu sa ovim pravilnikom.

Ako se u slučaju iz stava 1 ovog člana odobravaju invalidska kolica, osigurano lice je dužno da isporučiocu vrati prethodno izdata kolica.

Član 16

Rok korišćenja pomagala računa se od dana izdavanja potvrde o odobrenju nabavke pomagala, a za pomagala koja se izrađuju po mjeri od dana izdavanja pomagala.

V LISTA POMAGALA

Član 17

Lista pomagala sadrži sledeće:

– šifru pomagala;

– naziv pomagala;

– medicinsku indikaciju za ostvarivanje prava na pomagalo;

– šifru bolesti prema MKB-10;

– ko predlaže odnosno propisuje pomagalo;

– ko odobrava pomagalo;

– da li se pomagalo vraća ili ne (revers);

– jedinice mjere pomagala;

– količinu odobrenog pomagala;

– rok korišćenja pomagala;

– materijal od koga je pomagalo izrađeno.

Član 18

Predlog za stavljanje pomagala na Listu pomagala, može podnijeti nosilac upisa u registar medicinskih sredstava Agencije ili drugo zainteresovano lice, ako je pomagalo već upisano u registar.

Član 19

Uz predlog za stavljanje pomagala na Listu pomagala prilaže se dokumentacija:

– podaci o podnosiocu predloga,

– rješenje o upisu u registar medicinskih sredstava Agencije,

– obrazloženje predloga.

Član 20

Ocjenu opravdanosti predloga za stavljanje pomagala na Listu pomagala vrši Komisija za ocjenu opravdanosti predloga za stavljanje pomagala na Listu pomagala (u daljem tekstu: Komisija) koju formira direktor Fonda, u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja predloga.

Komisija iz stava 1 ovog člana, po potrebi može zatražiti stručno mišljenje od referentne zdravstvene ustanove.

Član 21

Komisija vrši i procjenu uticaja na Budžet Fonda.

Za potrebe procjene uticaja na Budžet Fonda, cijene predloženih pomagala utvrđuju se u skladu sa ovim Pravilnikom.

Za potrebe procjene iz stava 1 ovog člana populacija osiguranih lica kojima je pomagalo namijenjeno treba biti definisana u skladu sa dostupnim javno zdravstvenim podacima.

Kao prilog procjeni dostavlja se prikaz svih parametara korišćenih pri njenoj izradi, vrijednosti parametara i izvor podataka.

Član 22

Ukoliko Komisija ocijeni da predlog nije opravdan, o tome obavještava podnosioca predloga, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ponovni predlog za stavljanje istog pomagala na Listu pomagala, može se podnijeti nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana dobijanja obavještenja iz stava 1 ovog člana.

VI ISPORUKA POMAGALA

Član 23

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala kod pravnog lica, preduzetnika ili zdravstvene ustanove sa kojima Fond ima zaključen ugovor o isporuci i izradi pomagala (u daljem tekstu: isporučilac) karakteristika i od materijala u skladu sa Listom pomagala, na osnovu ovjerene potvrde o odobrenju nabavke pomagala odnosno recepta.

Član 24

Na zahtjev osiguranog lica, isporučilac može isporučiti ili izraditi pomagalo od drugog materijala ili karakteristika koje nisu utvrđene Listom pomagala, uz uslov da razliku u cijeni koštanja pomagala, doplati osigurano lice.

Član 25

Ugovorom o isporuci i izradi pomagala iz člana 23 uređuje se:

– predmet i cijena,

– lokacija/lokacije isporučioca,

– rok na koji se ugovor zaključuje,

– rok isporuke pomagala,

– garantni rok,

– servisiranje pomagala u Crnoj Gori,

– način i rokovi plaćanja za isporučeno pomagalo,

– obaveza preuzimanja vraćenog i izdavanje obnovljenog pomagala,

– način obavljanja kontrole izvršenja ugovornih obaveza,

– odgovornost za štetu nastalu zbog neizvršavanja, odnosno neblagovremenog izvršavanja ugovornih obaveza,

– druga međusobna prava i obaveze.

Fond može tokom ugovornog perioda sa ugovornim isporučiocem pomagala, proširiti ugovornu saradnju za nove lokacije izrade i isporuke pomagala, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Član 26

Isporučilac koji je isporučio pomagalo koje shodno Listi pomagala podliježe obavezi vraćanja pomagala, sprovodi servisiranje, obnovu i priprema isto za isporuku kao obnovljeno pomagalo.

Isporučilac je obavezan da vodi evidenciju vraćenih pomagala i o tome mjesečno izvještava Fond.

Član 27

Isporučilac je dužan da izvrši obuku za korišćenje pomagala, kao i da uz pomagalo osiguranom licu izda uputstvo za upotrebu i održavanje pomagala i garantni list za pomagalo.

U garantnom roku isporučilac pomagala je dužan da o svom trošku održava, servisira i po potrebi izvrši zamjenu pomagala.

Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu, a za dio pomagala od dana ugradnje dijela pomagala.

Član 28

Isporučilac je dužan da osiguranom licu isporuči odobreno pomagalo u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde o odobrenju nabavke pomagala, a za pomagala koja se izrađuju po mjeri, u roku od 60 dana od dana preuzimanja potvrde od strane isporučioca.

Ukoliko isporučilac pomagalo ne isporuči u rokovima iz stava 1 ovog člana, osigurano lice ima pravo na nabavku pomagala od drugog isporučioca.

Naknada troškova iz stava 2 ovog člana odobrava se u visini cijene Fonda, na osnovu potvrde ugovornog isporučioca da ne može da isporuči pomagalo u roku iz stava 1 ovog člana i druge odgovarajuće dokumentacije.

Ukoliko za određeno pomagalo Fond nema ugovornog isporučioca, osigurano lice ima pravo na naknadu troškova u visini cijene koštanja nabavljenog pomagala, na osnovu ovjerene potvrde o odobrenoj nabavci pomagala, računa za gotovinski promet, odsječka kasene trake ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se može utvrditi visina cijene koštanja pomagala.

Član 29

Osigurano lice, odnosno ovlašćeno lice Fonda, može podnijeti zahtjev za ocjenu funkcionalnosti isporučenog pomagala.

Osigurano lice podnosi zahtjev iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana preuzimanja pomagala, a ovlašćeno lice Fonda prilikom vršenja kontrola kod ugovornog isporučioca.

Ocjenu funkcionalnosti pomagala vrši Komisija za ocjenu funkcionalnosti pomagala koju imenuje direktor Fonda.

Član 30

Komisiju za ocjenu funkcionalnosti isporučenog pomagala čine: jedan doktor specijalista odgovarajuće specijalnosti, jedan predstavnik ugovornog isporučioca pomagala i jedan predstavnik Fonda.

Ocjenu o funkcionalnosti pomagala komisija iz stava 1 ovog člana daje u prisustvu osiguranog lica.

Isporučilac pomagala obavezan je da postupi prema ocjeni iz stava 2 ovog člana.

VII UTVRĐIVANjE CIJENA POMAGALA

Član 31

Cijene pomagala utvrđuju se na osnovu:

– postojeće cijena pomagala i

– uporedne cijene pomagala u drugim državama.

Član 32

Postojeća cijena pomagala je poslednja cijena istovjetnog pomagala iz Liste pomagala.

Cijena pomagala za koje nije moguće utvrditi postojeću cijenu iz stava 1 ovog člana, određuje se na osnovu uporedne cijene.

Član 33

Osnov za utvrđivanje uporedne cijene pomagala je prosjek cijena istovjetnog pomagala u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Ukoliko se ne može utvrditi cijena u jednoj od država iz stava 1 ovog člana, koristi se cijena druge države.

Ukoliko se ne može utvrditi cijena određenog pomagala ni u jednoj od država iz stava 1 ovog člana, koriste se cijene pomagala sličnih karakteristika i namjene pomagala iz iste vrste ili podvrste.

Izvor podataka o cijenama pomagala u uporednim državama su cijene objavljene na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije, na dan utvrđivanja cijene od strane Fonda.

Član 34

Uporedna cijena pomagala utvrđuje se za svako pomagalo posebno.

Ako u uporednoj državi postoji za istu vrstu pomagala više različitih cijena, za uporednu cijenu se uzima prosjek tih cijena.

Ako za istu vrstu pomagala postoje različite cijene u državama iz člana 33 ovog pravilnika, kao uporedna cijena uzima se prosječna uporedna cijena pomagala.

Član 35

Kao osnova za određivanje cijene pomagala koristi se postojeća cijena pomagala u skladu sa članom 32 ovoga pravilnika, odnosno ako je za Fond povoljnija, prosječna uporedna cijena pomagala u skladu sa članom 33 stav 1 ovog pravilnika.

Član 36

U cijenu pomagala uključena je i usluga probe, namještanja i adaptacije pomagala, obuka za korišćenje, kao i servisiranje i održavanje izdatog pomagala u garantnom roku.

Član 37

Ukoliko bi se prilikom utvrđivanja cijene pomagala u skladu sa ovim pravilnikom, ili iz drugih objektivnih razloga došlo do nerealne cijene pojedinog pomagala, Fond će odrediti cijenu prema uslovima na tržištu.

Član 38

Fond utvrđuje cijene pomagala, po pravilu jednom godišnje.

Usklađivanje cijena pomagala vrši se i u slučajevima promjene uporedne cijene pomagala.

VIII VRSTE POMAGALA

Član 39

Osiguranom licu se odobravaju slijedeće vrste i podvrste pomagala:

A – ortopedska pomagala

 1. protetička sredstva (proteze)
 2. ortotička sredstva (ortoze)
 3. ortopedske cipele sa ulošcima
 4. ortopedski ulošci
 5. invalidska kolica
 6. pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

B – očna i tiflotehnička pomagala

 1. očna pomagala
 2. tiflotehnička pomagala

C – slušna pomagala i pomagala za omogućavanje glasnog govora

 1. slušna pomagala
 2. pomagala za omogućavanje glasnog govora

D – stomatološka pomagala

E – ostala pomagala

 1. epiteze (estetske proteze)
 2. vještačka dojka
 3. perike
 4. utege i suspenzorijum
 5. trbušni pojasevi
 6. pomagala za gastrointestinalni i urogenitalni sistem
 7. pomagala za disanje
 8. pomagala kod šećerne bolesti
 9. antidekubitus dušek i ortopedski krevet i
 10. Zavojni materijal.

Pomagala iz stava 1 ovog člana čine i rezervni djelovi i potrošni materijal u skladu sa ovim pravilnikom.

A ORTOPEDSKA POMAGALA

 1. Protetička sredstva (proteze)

Član 40

Osiguranom licu kojem nedostaje dio ili cijeli gornji ili donji ekstremitet odobrava se protetičko sredstvo (u daljem tekstu: proteza) prema medicinskoj indikaciji, godinama života, uzroku i visini amputacije, kliničkom statusu i stepenu aktivnosti.

Član 41

Osiguranom licu, starijem od pet godina života odobrava se podlaktna (transradijalna) mioelektrična proteza, ukoliko ima obostranu visoku podlaktnu amputaciju obje ruke, sa ultra kratkim patrljcima (amputacija iznad gornje trećine podlaktice), uz postojanje mioelektričnih potencijala, što se utvrđuje testom separacije.

Nadlaktna (transhumeralna) mehanoelektrična proteza (hibridna), odobrava se osiguranom licu ukoliko ima obostranu visoku nadlaktnu amputaciju, sa ultrakratkim patrljcima (amputacija iznad gornje trećine nadlaktice) a na dominantnoj ruci za koju se proteza propisuje djelimično očuvan pokret u ramenom zglobu.

Prije davanja predloga za nabavku proteza iz stava 1 i 2 ovog člana, neophodno je izvršiti psihološko testiranje osiguranog lica.

Član 42

Osiguranom licu koje je ostvarilo pravo na pomagala iz člana 40 ovog pravilnika odobravaju se i odgovarajući djelovi: ležišta, šake, zglobovi, stopala, hvataljke i radni nastavci i ostali djelovi u skladu sa Listom pomagala.

Član 43

Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, ugrađuje se privremeno ležište sa definitivnim skeletom.

Poslije strukturne stabilizacije obima mjera patrljka, a najranije po isteku šest mjeseci od stavljanja privremenog ležišta, izrađuje se trajno ležište proteze na definitivnom skeletu.

Član 44

Zbog nastalih anatomskih promjena na patrljku, odobrava se zamjena ležišta proteze, ako se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.

Član 45

Osiguranom licu ženskog pola kojem je odobrena proteza za donji ekstremitet, odobravaju se i dva para kozmetičkih čarapa.

Član 46

Predlog za nabavku pomagala iz čl. 40 do 45 ovog pravilnika, daje konzilijum za ortopedska pomagala Kliničkog centra Crne Gore, koji čine: dva doktora specijalista ortopeda i jedan doktor specijalista fizijatar, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Ortotička sredstva (ortoze)

Član 47

Osiguranom licu se odobrava ortotičko sredstvo (u daljem tekstu: ortoza) radi spriječavanja ili korekcije deformiteta, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterećivanja donjih, gornjih ekstremiteta i kičmenog stuba.

Osiguranom licu kome se odobri varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO) – SWASH, ne može se odobriti HKAFO ortoza ili obrnuto.

Član 48

Ortoze iz člana 47 ovog pravilnika predlaže doktor specijalista ortoped, doktor specijalista fizijatar ili konzilijum za ortopedska pomagala, a nabavku pomagala odobrava Fond.

Osiguranom licu se iz medicinski opravdanih razloga mogu odobriti ortoze u količini do dva komada, na osnovu nalaza i mišljenja Prvostepene ljekarske komisije.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, predlog za nabavku ortoze – štitnika za lakat (par) i za koljeno (par) za osigurano lice do 18 godina života, predlaže doktor subspecijalista hematolog, a odobrava Fond.

 1. Ortopedske cipele sa ulošcima

Član 49

Osigurano lice koje zbog bolesti ili deformiteta stopala za kretanje ne može da koristi konfekcijske cipele, ima pravo na ortopedske cipele sa ulošcima u skladu sa medicinskim indikacijama iz Liste pomagala.

Ortopedske cipele izrađuju se po mjeri ili otisku od kože i drugih materijala u skladu sa Listom pomagala, tako da su prilagođene vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno, kao i skraćenju donjeg ekstremiteta koji se nadoknađuje.

Član 50

Predlog za nabavku pomagala iz člana 49 ovog pravilnika daje doktor specijalista ortoped, a za ortopedske cipele za elefantijazu, predlog daje doktor subspecijalista vaskularne hirurgije, a nabavku pomagala odobrava Fond.

Član 51

Ortopedske cipele sa ulošcima odobravaju se kao sastavni dio pomagala ako je osiguranom licu:

– potrebna ortoza (aparat) u spoju sa obućom;

– potrebno vještačko stopalo ili dio vještačkog stopala.

Predlog za ortopedske cipele sa ulošcima iz stava 1 ovog člana daje konzilijum za ortopedska pomagala, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Ortopedski ulošci

Član 52

Osiguranom licu od tri do 18 godina života za dijagnozu Pedes plani III ili IV stepena, odobravaju se ortopedski ulošci koji se izrađuju individualno saglasno medicinskim indikacijama.

Predlog za nabavku ortopedskih uložaka daje doktor specijalista ortoped ili pedijatar Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Invalidska kolica

Član 53

Osiguranom licu starijem od tri godine života koje ne može da hoda, u zavisnosti od stepena smetnji, oštećenja, kao i funkcionalnog statusa (antropometrijske mjere, vrsta i težina oštećenja) opredjeljuju se odgovarajuća invalidska kolica u skladu sa Listom pomagala.

Osigurano lice kome je odobreno pomagalo iz stava 1 ovog člana ima pravo na dodatke uz invalidska kolica i djelove za invalidska kolica, u skladu sa Listom pomagala.

Osigurano lice ima pravo na jedna invalidska kolica sa pripadajućim dodacima, kao i na toaletna kolica ukoliko osigurano lice veći dio vremena provodi u krevetu zbog svog zdravstvenog stanja.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, osigurano lice ima pravo na druga invalidska kolica, aktivna laka ili elektromotorna invalidska kolica, u skladu sa Listom pomagala.

Član 54

Invalidska kolica za privremenu upotrebu odobravaju se osiguranom licu koje za kretanje ne može koristiti štake ili hodalicu, u slučaju terminalnih stanja malignih bolesti, nesraslog preloma kuka ili koljena, ili nakon amputacije noge do primjene proteze.

Član 55

Predlog za nabavku pomagala iz čl. 53 i 54 ovog pravilnika, daje konzilijum za ortopedska pomagala, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

Član 56

Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćno pomagalo za olakšavanje kretanja po predlogu doktora specijaliste ortopeda, fizijatra, hirurga ili neurologa, koje odobrava Fond u skladu sa Listom pomagala.

 1. OČNA I TIFLOTEHNIČKA POMAGALA
 2. Očna pomagala

1.1 Naočare sa staklima, kontaktna sočiva i teleskopske naočare

Član 57

Prema medicinskim indikacijama, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, osiguranom licu odobravaju se naočare sa:

– korekcionim mineralnim staklima, na jednom ili oba oka;

– korekcionim staklima od plastike, na jednom ili oba oka;

– korekcionim lentikularnim staklima, na jednom ili oba oka;

– tamnim staklima bez dioptrije.

Član 58

Prema medicinskim indikacijama, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, osiguranom licu se odobravaju polutvrda kontaktna sočiva, meka kontaktna sočiva za planiranu zamjenu, terapeutska kontaktna sočiva, meka kontaktna sočiva za djecu sa nedostatkom prirodnog sočiva, skleralna sočiva, sočivo senso mini scleral i rose k2 sočiva, u skladu sa Listom pomagala.

Član 59

Osiguranom licu sa visokim stepenom slabovidosti kome se oštrina vida ne može poboljšati tj. postići zadovoljavajuća oštrina vida naočarima sa korekcionim staklima ili kontaktnim sočivima, odobravaju se naočare sa specijalnim sistemom sočiva (teleskopske naočare) na predlog konzilijuma oftalmologa Kliničkog centra Crne Gore.

Član 60

Osigurano lice koje ostvaruje pravo na kontaktna sočiva ostvaruje pravo i na odgovarajuće naočare.

Stakla za naočare i kontaktna sočiva iz čl. 57 i 58 ovog pravilnika odobravaju se osiguranom licu i prije isteka roka korišćenja, ako se razlika u korekciji oštrine vida izmijeni za 0,50 dioptrija.

1.2 Očne proteze

Član 61

Osiguranom licu, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, odobravaju se očne proteze i to:

– privremena proteza;

– puna očna proteza;

– ljuspasta očna proteza;

– orbitalna očna proteza.

Ako standardni oblik i veličina očne proteze ne odgovara veličini i obliku konjuktivalne vrećice, očna proteza se izrađuju po mjeri.

1.3 Očne prizme

Član 62

Osiguranom licu, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, odobrava se očna prizma (folija) prije i poslije operacije razrokosti, (konvergentne, divergentne).

 1. Tiflotehnička pomagala

Član 63

Osiguranom licu starijem od šest godina života koje ima oštećenje vida, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, odobrava se dugi bijeli štap i ručni/džepni sat (govorni ili Brajev).

Osiguranom licu iz stava 1 ovog člana koje ima i oštećenje sluha, na predlog doktora specijaliste otorinolaringologa, odobrava se ultrazvučni štap.

Član 64

Osiguranom licu sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), koje vlada Brajevom azbukom, ako je obučeno za rad sa Brajevom pisaćom mašinom, odnosno ako je obučeno za rad sa Brajevom elektronskom bilježnicom, odobrava se Brajeva pisaća mašina, odnosno Brajeva elektronska bilježnica, u skladu sa Listom pomagala.

Osiguranom licu sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), na preporuku Saveza slijepih Crne Gore, odobrava se čitač ekrana sa govornom jedinicom u skladu sa Listom pomagala.

Osiguranom licu sa oštrinom vida od 0,20 i manje, odobrava se reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu, u skladu sa Listom pomagala.

 1. SLUŠNA POMAGALA I POMAGALA ZA OMOGUĆAVANjE GLASNOG GOVORA
 2. Slušna pomagala

Član 65

Osiguranom licu do 18 godina života kod koga je nastupio obostrani senzoneuralni gubitak sluha ili druga gluvoća obostrano veća od 25 dB, odobrava se jedan zaušni slušni aparat – digitalni.

Osiguranom licu iz stava 1 ovog člana kod koga je nastupio obostrani senzoneuralni gubitak sluha veći od 45 dB u najmanje dvije govorne frekvencije 1000-4000 Hz, odobravaju se dva zaušna slušna aparata – digitalna.

Član 66

Osiguranom licu starijem od 18 godina života kod koga je nastupio obostrani senzoneuralni gubitak sluha, otoskleroza ili druga gluvoća obostrano veća od 45 dB, odobrava se jedan zaušni slušni aparat – bazni ili digitalni kanalni slušni aparat.

Član 67

Pomagala iz čl. 65 i 66 ovog pravilnika odobravaju se zavisno od: stepena gubitka sluha na 500, 1000, 2000 i 4000 Hz tonalnog audiograma, tipa oštećenja sluha, oblika audiometrijske krivulje, lokalnog anatomskog statusa, mentalnog stanja, kognitivne funkcije i motivisanosti osiguranog lica za nošenje slušnog aparata, u skladu sa Listom pomagala.

Član 68

Osigurano lice do 18 godina sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 45 dB u najmanje dvije govorne frekvencije (1000-4000 Hz), ima pravo na dva digitalna kanalna slušna aparata ako se na taj način omogućava uspješna rehabilitacija sluha i razvoj govora.

Član 69

Predlog za nabavku pomagala iz člana 65 do 68 ovog pravilnika daje konzilijum doktora specijalista, koji čine: dva specijalista otorinolaringologa i jedan subspecijalista audiolog ili otorinolaringolog sa odgovarajućom audiološkom praksom, a odobrava Fond.

Član 70

Osiguranom licu do 26 godina sa urođenom malformacijom uva ili zbog druge nemogućnosti za zaušno nošenje pomagala odobrava se digitalni aparat za koštanu sprovodljivost: BAHA ili Vibrant sistem.

Osiguranom licu uzrasta iznad 18 mjeseci do 26 godina sa obostranim potpunim gubitkom sluha ili obostranim gubitkom sluha ≥90 dB, u području govornih frekvencija, odobrava se kohlearni implantat.

Osigurano lice sa ugrađenom unutrašnjom jedinicom pomagala iz stava 1 i 2 ovog člana ima pravo na spoljnu jedinicu ili njen dio u skladu sa Listom pomagala.

Predlog za nabavku pomagala iz st. 1 i 2 ovog člana daje konzilijum doktora specijalista, koji čine: dva specijalista otorinolaringologa i jedan subspecijalista audiolog ili otorinolaringolog sa odgovarajućom audiološkom praksom.

Član 71

Pomagala iz člana 70 ovog pravilnika obezbjeđuje Fond, a isporučilac isporučuje zdravstvenoj ustanovi koja vrši ugradnju ili zamjenu dijela pomagala, na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala u skladu sa Listom pomagala.

Zdravstvena ustanova iz stava 1 ovog člana je u obavezi da vodi evidenciju ugrađenih pomagala i njihovih dijelova.

Fond obezbjeđuje servisiranje pomagala iz člana 70 ovog pravilnika nakon isteka garantnog roka do isteka roka korišćenja pomagala, na osnovu ovjerene potvrde o odobrenju servisiranja pomagala izdate na predlog konzilijuma iz člana 40 stav 4 ovog pravilnika.

 1. Pomagala za omogućavanje glasnog govora

Član 72

Pomagalo za omogućavanje glasnog govora (elektrolarinks ili govorna proteza odnosno laringealna valvula) odobrava se osiguranom licu kome je urađena totalna laringektomija, a koje poslije fonijatrijske rehabilitacije nije savladalo ezofagealni govor.

Član 73

Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na elektrolarinks, osim u slučaju kada iz medicinskih razloga nije moguće koristiti već odobrenu govornu protezu.

Član 74

Predlog za nabavku pomagala iz čl. 72 ovog pravilnika daje konzilijum doktora specijalista koji čine: dva doktora otorinolaringologa i jedan laringohirurg ili fonijatar, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. STOMATOLOŠKA POMAGALA

Član 75

Osiguranom licu do 18 godina života, prema medicinskim indikacijama na predlog doktora specijaliste ortodoncije odobrava se mobilni ortodontski aparat i to:

– aktivni pokretni pločast ortodontski aparat;

– funkcionalni pokretni ortodontski aparat.

Osiguranom licu sa teškim urođenim i stečenim anomalijama orofacijalnog sistema i licu sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca, na predlog konzilijuma doktora specijalista ortodoncije KC CG, odobrava se fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana.

Član 76

Osiguranom licu iz člana 75 ovog pravilnika, izuzetno se odobrava parcijalna pločasta proteza, u periodu mliječne denticije kod gubitka većeg broja mliječnih zuba kada postoje preduslovi za gubitak prostora za stalne zube i poremećaj okluzije, artikulacije i međuviličnih odnosa, odnosno i u slučaju urođenog nedostatka grupe ili većeg broja stalnih zuba.

Član 77

Osiguranom licu iz člana 75 ovog Pravilnika, na predlog doktora specijaliste ortodonta, kod preoperativnog liječenja rascjepa usne i nepca, odobrava se stimulator.

Član 78

Osiguranom licu starijem od 65 godina života, prema medicinskim indikacijama, na predlog izabranog doktora stomatologa, odobrava se:

– fasetirana krunica, kao samostalna, kao nosač retencijske veze parcijalne proteze i kao nosač mosta, do drugog premolara uključujući i drugi premolar u obje vilice;

– cijela livena krunica, kao samostalna, kao nosač retencijske veze parcijalne proteze i kao nosač mosta, u području molara obje vilice;

– livena nadogradnja, ako je kruna zuba razorena, a korijen zuba može poslužiti kao nosač krunice, retencijske veze parcijalne proteze i kao nosač mosta;

– mobilna parcijalna proteza, ako na kraju zubnog niza nedostaju najmanje još tri zuba pored umnjaka, a u istom ili drugom kvadrantu još najmanje tri zuba;

– mobilna totalna proteza, ako nedostaju svi zubi u jednoj ili obje vilice;

– fiksna parcijalna proteza (most), ako u jednoj vilici nedostaje najmanje pet zuba u nizu, koji može biti prekinut sa jednim ili dva prisutna zuba.

Član 79

Osiguranom licu do 18 godina života, učenicima i studentima do navršenih 26 godina života, i starijem od 65 godina života, prema medicinskim indikacijama, na predlog doktora specijaliste maksilofacijalne hirurgije, odobrava se:

– resekcijska proteza i opturator kao samostalno ili dodatno stomatološko pomagalo ako je oštećeno koštano ili meko tkivo uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju;

– fiksna udlaga za fiksaciju vilice kod preloma vilice i zaštitu zuba u toku zračenja za osigurana lica iz stava 1 ovog člana, i kod izbijanja zuba iz vilice i luksiranih zuba za osigurana lica do 18 godina života, učenike i studente do navršenih 26 godina života.

Član 80

Pomagala iz čl. 75 do 79 ovog Pravilnika izrađuju se od standardnih materijala, i to:

– krunice i mostovi – od poluplemenite legure;

– fasete na metalnim krunicama i tijelu mosta – od akrilata i mikrofilnih kompozita;

– livene nadogradnje – od poluplemenite legure;

– mobilne proteze – od akrilata;

– mobilne proteze – od kobalt-hromove legure i akrilata;

– orodontski aparati i udlage – od akrilata i kobalt-hromove legure;

– resekcijske proteze i optutratori – od akrilata.

 1. OSTALA POMAGALA
 2. Epiteze (estetske proteze)

Član 81

Osiguranom licu se odobrava epiteza koja predstavlja estetsku zamjenu izgubljenog dijela tijela: uha, nosa ili lica, kada operativnim zahvatom nije moguća rekonstrukcija.

Prvi predlog za nabavku epiteze daje doktor specijalista hirurg, doktor specijalista otorinolaringolog ili maksilofacijalni hirurg.

Nakon isteka roka korišćenja pomagala iz stava 1 ovog člana, pomagalo predlaže izabrani doktor, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Vještačka dojka

Član 82

Osiguranom licu ženskog pola, kome je izvršena amputacija dojke, odobrava se:

– prilagođavajuća privremena vještačka dojka, nakon operacije;

– trajna vještačka dojka od silikona;

– grudnjak za vještačku dojku.

Prvi predlog za nabavku pomagala iz stava 1 ovog člana, nakon operacije, daje doktor specijalista hirurg ili ginekolog.

Nakon isteka roka korišćenja pomagala iz stava 1 al. 2 i 3 ovog člana, pomagala predlaže izabrani doktor, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Perike

Član 83

Osiguranom licu odobrava se perika od vještačkih vlakana zbog gubitka kose kao posljedice radio ili hemio terapije.

Prvi predlog za nabavku pomagala iz stava 1 ovog člana nakon radio ili hemio terapije daje doktor specijalista hirurg ili onkolog.

Nakon isteka roka korišćenja pomagala iz stava 1 ovog člana, pomagalo predlaže izabrani doktor, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Utege, suspenzorijumi

Član 84

Osiguranom licu odobrava se utega i suspenzorijum prema medicinskim indikacijama i rokovima korišćenja u skladu sa Listom pomagala.

Predlog za nabavku utega daje doktor specijalista hirurg, a za suspenzorijume doktor specijalista hirurg ili doktor specijalista urolog, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Trbušni pojasevi

Član 85

Osiguranom licu odobrava se trbušni pojas u skladu sa medicinskim indikacijama i rokovima korišćenja u skladu sa Listom pomagala.

Predlog za nabavku trbušnog pojasa daje doktor specijalista hirurg da zbog zdravstvenog stanja osiguranog lica nije moguće izvršiti operaciju, predlog za trbušni pojas za trudnice sa izrazito slabim trbušnim zidom daje doktor specijalista ginekolog, a predlog za elastični trbušni pojas sa otvorom za stomu, kada postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida daje doktor specijalista hirurg ili doktor specijalista urolog, a nabavku pomagala odobrava Fond.

 1. Pomagala za gastrointestinalni i urogenitalni sistem

6.1 Pomagala kod kolostoma, ileostoma ili urostoma

Član 86

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, kolostomu ili urostomu, po svakoj izvedenoj stomi ima pravo na odgovarajući broj kesa i disk podloga za stomu.

Prvi predlog za pomagala iz stava 1 ovog člana daje doktor specijalista hirurg ili doktor specijalista urolog, a propisuje izabrani doktor u skladu sa Listom pomagala.

Osigurano lice iz stava 1 ovog člana ima pravo na adhezivnu i zaštitnu pastu za stomu koje propisuje izabrani doktor u skladu sa Listom pomagala.

Mjesečne količine izabrani doktor propisuje na osnovu praćenja objektivnog stanja osiguranog lica (način ishrane, stanje trbušnog zida i izvedene stome, stepen životne aktivnosti, životna dob osiguranog lica i dr.) i po potrebi zahtijeva od osiguranog lica da dostavi novi izvještaj doktora specijalista iz stava 2 ovog člana, o statusu bolesti i toku liječenja.

6.2 Kondomi, kateteri, plastične kese za urin

Član 87

Osiguranom licu, zbog inkontinencije urina, odobrava se urinarni kondom sa urin kesama.

Osiguranom licu kod koga je nemoguće pražnjenje bešike (retencije ili inkontinencije urina) putem kontrolisane (voljne) drenaže, odobrava se stalni Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama.

Osiguranom licu sa povredom kičme ili sa ortotopičnom bešikom kod koga je nemoguća kontrola pražnjenja bešike, a obučeno je za samokateterizaciju, odobrava se PVC urin kateter za jednokratnu upotrebu sa kesama za urin za jednokratnu upotrebu.

Osigurano lice ima pravo samo na jednu vrstu katetera i kondoma iz ovog člana, gel za kateterizaciju i ogledalo uz nogu pri samokateterizaciji lica ženskog pola.

Član 88

Osiguranom licu, uz odgovarajući broj pomagala iz člana 87 stav 1 ovog pravilnika odobrava se i odgovarajući broj pomagala iz člana 87 stav 2 ili stav 3 ovog pravilnika, s tim da propisana zbirna mjesečna količina tih pomagala u kombinaciji odgovara maksimalnoj pojedinačnoj mjesečnoj količini iz Liste pomagala.

Osiguranom licu koje je inkontinentno (ne kontroliše stolicu i mokrenje) i nepokretno, a može da sjedi i kreće se uz pomoć invalidskih kolica, odobravaju se uz jednu vrstu kondoma i dvije vrste kesa za urin u količini propisanoj Listom pomagala.

Član 89

Pomagala iz čl. 87 i 88 ovog pravilnika, na predlog doktora specijaliste urologa, propisuje na receptu izabrani doktor u količini za jedan mjesec.

6.3 Noćni sudovi, podmetači za krevet, pelene, anatomski ulošci i mrežaste elastične gaćice

Član 90

Osiguranom licu koje je inkontinentno, a zbog potpune nepokretnosti stalno leži u krevetu, odobravaju se:

– toaletna posuda za urin – guska,

– toaletna posuda za feces – lopata,

– nepropusni zaštitni podmetač za krevet i

– zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu upotrebu.

Pomagala iz stava 1 ovog člana, na predlog doktora specijaliste hirurga, neurologa ili onkologa, propisuje izabrani doktor na recept u skladu sa Listom pomagala.

Član 91

Osiguranom licu starijem od 3 godine odobravaju se pelene, pojedinačno ili u kombinaciji, u skladu sa indikacijama iz Liste pomagala.

Osiguranom licu starijem od 7 godina mogu se odobriti anatomski ulošci i mrežaste elastične gaćice, pojedinačno ili u kombinaciji sa pelenama, u skladu sa količinama iz Liste pomagala.

Osigurano lice ima pravo na količinu pelena i u rokovima utvrđenim Listom pomagala, bez obzira da li koristi jednu ili više vrsta pelena.

Kod inkontinencije lica starijih od 3 godine, osigurano lice ostvaruje pravo ili samo na niskoupijajuće pelene do 1260 komada za šest mjeseci, ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena, ili na kombinaciju niskoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Listom pomagala.

Pomagala iz stava 1 ovog člana, predlaže doktor specijalista onkolog, urolog, neurohirurg, pedijatar, hirurg ili neurolog u količini za šest mjeseci, a nabavku pomagala odobrava Fond.

Na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala, izabrani doktor propisuje na recept količinu za mjesec dana.

 1. Pomagala za disanje

7.1 Endotrahealna kanila, aspirator i aspiracijski kateter

Član 92

Osigurano lice sa stalnom traheostomom ima pravo na endotrahealnu kanilu, a prema indikacijama na aspirator i aspiracijski kateter u skladu sa Listom pomagala.

Predlog za nabavku endotrahealne kanile daje doktor specijalista otorinolaringolog, a za aspirator i aspiracijski kateter doktor specijalista otorinolaringolog, pneumoftiziolog ili pulmolog, a nabavku pomagala odobrava Fond.

7.2 Koncentrator kiseonika

Član 93

Osiguranom licu koje ima hroničnu respiratornu insuficijenciju, a bolest je stabilna najmanje tri nedjelje i potrebno je dugotrajno liječenje kiseonikom u kućnim uslovima, odobrava se koncentrator kiseonika sa protokom kiseonika od 2 do 3 litra u minuti (u daljem tekstu: koncentrator kiseonika) prema kriterijumima:

 1. parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2)<=7,3 kPa (<=55 mm Hg) ili SaO2<=88% i sa ili bez hiperkapnije;
 2. parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz:

– znake plućne hipertenzije;

– periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca;

– policitemiju (hematokrit >0,55).

Član 94

Predlog za nabavku koncentratora kiseonika daje konzilijum pneumoftiziologa odgovarajuće specijalne bolnice ili konzilijum Instituta za bolesti djece KC CG, a odobrava Prvostepena ljekarska komisija Fonda, uz izdavanje revers kartice.

7.3. Električni inhalator sa maskom

Član 95

Osiguranom licu oboljelom od cistične fibroze odobrava se električni inhalator sa maskom, električni inhalator – nebulajzer sa PIF kontrolom sa maskom i električni inhalator sa vibrirajućom membranom sa maskom i odgovarajući potrošni materijal, prema medicinskim indikacijama u skladu sa Listom pomagala.

Predlog za nabavku pomagala iz stava 1 ovog člana za osigurana lica do 18 godina života daje konzilijum pedijatara Instituta za bolesti djece KC CG, a za lica starija od 18 godina života konzilijum pulmologa Interne klinike KC CG, dok nabavku pomagala odobrava Fond.

7.4. Aparat sa pozitivnim pritiskom i maska

Član 96

Osiguranom licu sa OHS (Obesity Hypoventilation Syndrome), respiratornom insuficijencijom kod neuromuskularne bolesti, deformiteta grudnog koša i povrede kičme, kao i sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća sa hiperkapnijom preko 9 kPa, odobrava se ventilator za neinvazivnu ventilaciju – Bi level, pripadajuće maske i potrošni materijal, u skladu sa medicinskim indikacijama.

Predlog za nabavku pomagala iz stava 1 ovog člana daje konzilijum pneumoftiziologa odgovarajuće specijalne bolnice, konzilijum pulmologa KCCG, konzilijum pedijatara KC CG – Institut za bolesti djece ili konzilijum neurologa KC CG, a odobrava Prvostepena ljekarska komisija, uz izdavanje revers kartice.

Pomagalo se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi koja je predložila nabavku pomagala i kojoj je isporučilac isporučio pomagalo, izuzev Auto CPAP aparata koji osigurano lice preuzima kod isporučioca pomagala. Zdravstvena ustanova vodi evidenciju o izdatim pomagalima.

 1. Pomagala kod šećerne bolesti
 2. 1. Injektor i igle

Član 97

Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti, koje je na terapiji insulinom odobrava se insulinski injektor za davanje insulina propisanog u obliku karpula i odgovarajući broj igala za injektor za davanje insulina u zavisnosti od broja propisanih dnevnih doza insulina u skladu sa Listom pomagala.

Pomagala iz stava 1 ovog člana propisuje na recept izabrani doktor na predlog doktora subspecijaliste endokrinologa.

8.2. Aparat za samokontrolu šećera u krvi, trake i lancete

Član 98

Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom odobrava se aparat za samokontrolu šećera u krvi i dijagnostičke trake za aparat i lancete za vađenje krvi iz prsta, u skladu sa Listom pomagala.

Osigurano lice koje prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na 25 – 30 traka i 25 – 30 lanceta mjesečno. Osigurano lice koje prima insulin dva i više puta dnevno: korisnik insulinske pumpe i dijete do osamnaest godina ostvaruje pravo do 200 traka i do 200 lanceta mjesečno, a osigurano lice starije od 18 godina od 25 do 100 traka i od 25 do 100 lanceta mjesečno.

Predlog za nabavku pomagala iz stava 1 ovog člana daje doktor subspecijalista endokrinolog, a propisuje na recept izabrani doktor.

8.3. Spoljna portabilna insulinska pumpa

Član 99

Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (D. Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), kod koga je na intenziviranoj terapiji insulinom utvrđena nezadovoljavajuća glikoreagulacija (u periodu od 12 mjeseci tri nalaza HbA1C ≥ 8,5%), osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (D. Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoreagulacijom (u 12 mjeseci tri nalaza HbA1C ≥ 7,5%) sa incipijentnom dijabetesnom nefropatijom (UEA 30 – 300 mg/24h) ili manifestnom dijabetesnom nefropatijom (UEA > 300 mg/24h), osiguranom licu ženskog pola oboljelom od šećerne bolesti (D. Mellitus tip I) na terapiji insulinom, sa lošom glikoreagulacijom (dva nalaza HbA1C ≥ 7%), u periodu od najviše šest mjeseci prekoncepcijskog perioda i za vrijeme trudnoće i dojenja, uz priložen nalaz ginekologa i osiguranom licu do 15 godine života oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom, sa lošom glikoreagulacijom (u periodu od 12 mjeseci tri nalaza HbA1C ≥ 7,5%) iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze, odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala.

Na predlog konzilijuma za insulinsku pumpu Kliničkog centra Crne Gore, koji čine: tri specijalista interne medicine – endokrinologa i dva specijalista pedijatrije – endokrinologa), nalaz i mišljenje o opravdanosti korišćenja spoljne insulinske portabilne pumpe daje Prvostepena ljekarska komisija, a nabavku pomagala odobrava Fond uz izdavanje revers kartice.

Osigurano lice kojem je odobrena spoljna portabilna insulinska pumpa, ima pravo na potrošni materijal u skladu sa Listom pomagala.

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu predlaže konzilijum iz stava dva ovog člana, a nabavku odobrava Fond.

Član 100

Spoljnu portabilnu insulinsku pumpu iz člana 99 ovog pravilnika obezbjeđuje Fond, a isporučilac isporučuje Kliničkom centru Crne Gore koji vrši ugradnju pomagala, na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala.

Potrošni materijal za pomagalo iz stava 1 ovog člana isporučilac isporučuje osiguranom licu na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala.

Član 101

Klinički centar Crne Gore je u obavezi da vrši obuku i kontrolu pravilnog korišćenja spoljne portabilne insulinske pumpe.

Član 102

Klinički centar Crne Gore vodi posebne evidencije o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama po svakom osiguranom licu.

Član 102a

Osiguranom licu od četvrte do navršene 18. godine života oboljelom od šećerne bolesti (D. Mellitus tip I) na intenziviranoj terapiji insulinom, odobrava se uređaj za kontinuirano mjerenje koncentracije šećera u krvi, koji se sastoji od senzora i čitača, u skladu sa Listom pomagala.

Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na pomagalo iz stava 1 ovog člana, ne ostvaruje pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi, dijagnostičke trake za aparat i lancete za vađenje krvi iz prsta na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa Listom pomagala.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, osigurano lice ima pravo na najviše do 100 komada mjesečno dijagnostičkih traka za mjerenje glukoze u krvi aparatom za samokontrolu šećera u krvi i najviše do 100 komada mjesečno lanceta za vađenje krvi iz prsta, ukoliko iste nisu sastavni dio senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi.

Član 102b

Predlog za pomagalo iz člana 102a daje specijalista endokrinolog Kliničkog centra Crne Gore – Instituta za bolesti djece.

 1. Antidekubitus dušek i ortopedski krevet

Član 103

Osiguranom licu koje zbog bolesti ili povrede mora duži vremenski period da leži u krevetu, odobrava se antidekubitus dušek i ortopedski krevet na elektromotorni pogon u skladu sa Listom pomagala, po predlogu konzilijuma doktora neurologa, hirurga ili onkologa.

IX NAKNADA ŠTETE

Član 104

U slučaju nastale štete Fond će od ugovornog isporučioca potraživati naknadu štete i to:

– ako je osiguranom licu isporučio pomagalo za koje se utvrdi da je neodgovarajućeg kvaliteta, količine i cijene,

– ako je isporučio pomagalo nakon ugovorenog roka,

– ako je isporučio pomagalo koje nije propisao nadležni doktor,

– ako je osiguranom licu neopravdano naplatio dio cijene ili ukupnu cijenu isporučenog pomagala i

– ako je osiguranom licu isporučio pomagalo suprotno odredbama ovog pravilnika ili je potvrde o pomagalima preuzeo direktno od nadležnog doktora.

Odštetni zahtjev Fond utvrđuje najmanje u visini cijene isporučenog pomagala sa pratećim troškovima.

Član 105

Ako ugovorni isporučilac Fonda postupi suprotno odredbama ovog pravilnika, Fond ima pravo da:

 1. jednostrano raskine ugovor sa isporučiocem pomagala koji je osiguranom licu izdao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika i zaključenog ugovora i to:

– izdao je pomagalo neodgovarajućeg kvaliteta ili količine,

– fakturisao je višu cijenu od ugovorene,

– isporučio je pomagala osiguranim licima u maloprodajnim objektima i lokacijama koje nije ugovorio sa Fondom, odnosno za koje nema dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima i

– u svim drugim slučajevima kada se utvrdi postupanje ugovornog isporučioca suprotno zakonskim i podzakonskim propisima i opštim aktima Fonda;

 1. od ugovornog isporučioca naknadi iznos koji je osiguranom licu neopravdano naplatio za isporučeno pomagalo.

Član 106

Fond ima pravo da uskrati pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Fonda ovlašćenom doktoru, kada je osiguranom licu:

– propisao pomagalo koje ne odgovara njegovom zdravstvenom stanju, odnosno njegovim stvarnim potrebama i

– kada osigurano lice upućuju da se zbog nabavke pomagala obrati tačno određenom ugovornom isporučiocu.

U slučaju iz stava 1 ovog člana Fond ima pravo na naknadu štete od ovlašćenog doktora odnosno od zdravstvene ustanove u visini cijene propisanog pomagala sa pripadajućim troškovima.

X PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 107

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko tehnička pomagala (“Sl. list CG” br. 24/13 i br. 26/14).

Član 108

Pravo na novo pomagalo iste vrste koje je izdato prije stupanja na snagu ovog pravilnika, osigurano lice može ostvariti po isteku roka koji je važio prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 109

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

 

NAPOMENA REDAKCIJE: Listu u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

Lista medicinsko-tehničkih pomagala

Napomena Redakcije: Lista trenutno nije prečišćena sa izmenom 48/2021.