Projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”

(20.09.2023. – 19.09.2024. godine)
Donator: Ministarstvo Rada i socijalnog staranja

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, realizuje projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023 godinu, pod nazivom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju”.
Projekat za opšti cilj ima: “Doprinos većem stepenu socijalne integracije osoba s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unapređenje vaninstitucionalnih oblika podrške socijalne i dječije zaštite u širem smislu.”
Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti: “Osnažiti i informisati osobe sa invaliditetom, djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihove roditelje i/ili staratelje radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i većeg stepena socijalne integracije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.”
Direktnu ciljnu grupu čine osobe s invaliditetom, djeca I mladi sa smetnjama I teškoćama u razvoju i njihovi roditelji/staratelji sa područja cijele Crne Gore.
Problemi osoba s invaliditetom proizlaze iz ograničenja koje im nameće nedovoljno razvijen sistem socijalnih usluga, a posebno usluga podrške u sticanju prilagođenih vještina I obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
Planirane aktivnosti imaju za cilj unaprijeđenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja i/ili staratelja, u skladu sa stvarnim potrebama I postojećim problemima, kao jedne od najugroženijih i marginalizovanih grupa.
Kako bi što veći broj osoba s invaliditetom, članovi njihovih porodica,roditelji I staratelji djece sa smetnjama I teškoćama u razvoju bio informisan o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite, u prvoj fazi pristupiće se kreiranju, izradi I štampanju vodiča “Prava lica sa invaliditetom iz socijalne I dječije zaštite u Crnoj Gori ” na standardnoj crnoj štampi , uvećanoj crnoj štampi,na Brajevom pismu I audio formatu, sa svim neophodnim podacima zagarantovanih prava i postupku za njihovo ostvarivanje.
Organizacijom šest edukativnih seminara biće osnažena i informisana lica s invaliditetom, članovi njihovih porodica, roditelji i staratelji djece sa smetnjama I teškoćama u razvoju o pravima iz socijalne I dječije zaštite,kao I o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.
Održavanjem obuke “Asistivne tehnologije za OSI” edukovaćemo lica sa invaliditetom, djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, što će im u značajnoj mjeri olakšati samostalan život i pomoći da prevaziđu određene barijere.
Kroz organizovanje edukativnih radionica “Poslovi u domaćinstvu” za žene sa invaliditetom, omogućićemo ovim osobama da se maksimalno osamostale i uključe u aktivan život u okviru svojih sposobnosti.
Zatim,organizovanjem Dana otvorenih vrata sve zainteresovane osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica,roditelji i staratelji djece sa smetnjama I teškoćama u razvoju imaće mogućnost da se kroz neposrednu komunikaciju sa aktivistima za zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom upoznaju sa pravima socijalne i dječije zaštite , kao i o vrstama i pristupom postojećih usluga socijalne i dječije zaštite. Na kraju implementacije projekta biće održana završna konferencija na kojoj će biti sumirani ostvareni rezultati, to će biti i prilika da se diskutuje o problemima lica sa invaliditetom, prevashodno o diskriminaciji u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici.
Tokom cijele implementacije projekta , pokretanjem i organizovanjem efektivne medijske kampanje biće vršena promocija prava osoba s invaliditetom roditelja i staratelja djece sa smetnjama I teškoćama u razvoju, o pravima iz socijalne I dječije zaštite , kao I o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.

Komentariši