Predmet

Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se način označavanja mjesta za parkiranje, način izdavanja i postavljanje znaka
pristupačnosti i izgled i sadržaj znaka pristupačnosti za vozila kojima se prevoze lica sa invaliditetom (u daljem
tekstu: znak pristupačnosti).
Označavanje mjesta za parkiranje vozila kojima se prevoze lica sa invaliditetom
Član 2
Mjesto za parkiranje jednog vozila treba da bude veličine 370 x 500 cm sa prostorom širine 150 cm i izlazom sa
mjesta za parkiranje na trotoar koji je obezbijeđen ukošenim ivičnjakom nagiba najviše 10%, širine najmanje 120
cm kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, označava se znakom pristupačnosti u skladu sa Prilogom 1 koji je
sastavni dio ovog pravilnika.
Mjesto za parkiranje za dva vozila treba da bude veličine 590 x 500 cm sa međuprostorom širine 150 cm i
izlazom sa mjesta za parkiranje na trotoar koji je obezbijeđen ukošenim ivičnjakom nagiba najviše 10%, širine
najmanje 120 cm, koje se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, označava se znakom pristupačnosti u skladu sa
Prilogom 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Izgled i sadržaj znaka pristupačnosti
Član 3
Znak pristupačnosti ima oblik pravougaonika, dimenzija je 100 x 150 mm, ima lice i naličje, štampa se na
unikatnom zaštićenom papiru koji ima vodeni pečat, UV zaštitu i unikatnu hologramsku zaštitu.
Lice znaka pristupačnosti je tamno plave boje i podijeljeno je na:
1) lijevi dio sa tri bijela polja u koja se unose:
– naziv nadležnog organa koji izdaje znak pristupačnosti;
– registarska oznaka vozila;
– serijski broj znaka pristupačnosti.
2) desni dio plave boje u kojem je bijelom bojom ucrtan znak lica sa invaliditetom.
Naličje znaka pristupačnosti je tamno plave boje i podijeljeno je na:
1) lijevi dio, sa tri bijela polja za:
– fotografiju lica sa invaliditetom koja je obilježena pečatom nadležnog organa;
11/23/2018 Štampanje
2/5
– mjesto za upisivanje imena i prezimena;
– potpis lica sa invaliditetom.
2) desni dio, sa jednim poljem bijele boje, na kojem je upisan tekst “Znak pristupačnosti daje pravo na korišćenje
parking mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena za vozila kojima se prevoze lica sa invaliditetom i druge
propisane povlastice, a odnose se na motorna vozila kojima se prevoze lica sa invaliditetom”.
Izgled znaka pristupačnosti dat je u Prilogu 3 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Način izdavanja znaka pristupačnosti

Član 4
Znak pristupačnosti izdaje se na osnovu zahtjeva lica sa invaliditetom ili udruženja lica sa invaliditetom.
Za maloljetno lice sa invaliditetom ili lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, zahtjev za izdavanje znaka
pristupačnosti nadležnom organu podnosi roditelj ili staratelj.
Uz zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana prilaže se sljedeća dokumentacija:
1) rješenja o:
– ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć, ili
– ostvarivanju prava na ličnu invalidninu, ili
– razvrstavanju vojnih invalida i civilnih invalida rata u grupe od I do IV grupe procenta invaliditeta; ili
– razvrstavanju vojnih invalida i civilnih invalida rata u V i VI grupu procenta invaliditeta sa oštećenjem donjih
ekstremiteta, ili
– utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 80% odnosno rješenje o utvrđenom procentu tjelesnog
oštećenja od minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta, ili
– utvrđenom procentu invaliditeta za kategoriju težih invalida od minimalno 80% odnosno rješenje o utvrđenom
procentu invaliditeta od minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta.
2) kopija saobraćajne dozvole koja glasi na lice sa invaliditetom, odnosno na roditelja ili staratelja lica sa
invaliditetom ili na lice koje je ovlašćeno od strane lica sa invaliditetom;
3) dokaz o srodstvu ili starateljstvu ako se podnosi zahtjev za maloljetno ili lice kojem je oduzeta poslovna
sposobnost;
4) kopija lične karte.
Ukoliko se iz rješenja iz stava 3 tačka 1 ovog člana ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju, odnosno
invaliditetu donjih ekstremiteta od 60% i većem, dostavlja se i nalaz i mišljenje ljekarske komisije.
Udruženje lica sa invaliditetom uz zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana prilaže:
1) rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija udruženja lica sa invaliditetom;
2) dokaz da udruženje ima zaključen ugovor o radu sa licem sa invaliditetom ili dokaz da je odgovorno lice
udruženja lice sa invaliditetom;
3) dokaz o prijavi lica sa invaliditetom iz stava 4 tačka 2 ovog člana na obavezno socijalno osiguranje;
4) za ovlašćeno lice organizacije pored dokumentacije iz stava 4 tačka 2 ovog člana, dostavlja se i rješenje
nadležnog organa o imenovanju odgovornog lica;
5) kopija osnivačkog akta i statuta udruženja lica sa invaliditetom;
6) kopija saobraćajne dozvole.

Promjena podataka

Član 5
Lice sa invaliditetom, ukoliko dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdat znak pristupačnosti, treba da
obavijesti organ koji mu je izdao znak pristupačnosti u roku od osam dana od dana nastale promjene.
U slučaju promjene podataka koji se odnose na registarske oznake vozila, nadležni organ lokalne uprave izdaje
novi znak pristupačnosti, za ostatak perioda na koji važi prethodni znak pristupačnosti, a podnosilac zahtjeva
prilikom preuzimanja novog znaka pristupačnosti treba da vrati stari znak pristupačnosti.

Način postavljanja znaka pristupačnosti

Član 6
Znak pristupačnosti postavlja se u donji lijevi ugao prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, sa opremom za
pričvršćivanje na vjetrobransko staklo, koja omogućava lako postavljanje i skidanje.

Stupanje na snagu

Član 7
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore“.

Prilog 1 - Parking mjesto u nizu

Prilog 2 - Parking mjesto sa međuprostorom

Prilog 3