Uslovi učlanjenja

Svako slijepo i teže slabovido lice može, na osnovu slobodne izražene volje, da se učlani u Organizaciju, pod sledećim uslovima:

  • Da ima prebivalište na području Opština Bar i Ulcinj, na kojem djeluje ova Organizacija;
  • Da prihvata Statut i Program Organizacije.
  • Da ispunjava uslove iz definicije sljepoće utvrđene Statutom Organizacije, Sliijepim licem smatra se lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida manju od 10% (0,10) i lice s centralnim vidom na boljem oku s korekcijom od 25% (0,25), ali vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.

Prema stepenu oštećenja slijepa lica se dijele u tri kategorije i to:

  • Prva kategorija: slijepo lice je ono, koje je potpuno izgubilo osjećaj svijetla/amauroza/, ili ima osjećaj svijetla s projekcijom svijetla.
  • Druga kategorija: slijepo lice je ono, koje na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida do 5% (0,05), ili koje na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida manje od 10% (0,10), ali ima vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.
  • Treća kategorija: slijepo lice, je ono, koje na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida manje od 10% (0,10) i lice s ostatkom vida na boljem oku s korekcijom od 25% (0,25), ali ima vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, a na osnovu podnesene molbe za učlanjenje. Uz molbu, neophodno je dostaviti oftamološki nalaz sa precizno izraženim procentom oštećenja vida.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
O evidenciji članova Organizacije vodi se registar članova.