“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”

(20.07.2023 – 19.10.2023. godine)
Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odobren je projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”. Njegova implementacija otpočela je 20. jula 2023. godine u trajanju od tri mjeseca.
Jedan od ciljeva ovog projekta je povećanje socijalne inkluzije slijepih i teže slabovidih osoba, kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja. Sve to će doprinijeti i njihovoj mobilnosti, ali i sve jačoj prisutnosti u zajednici. Svrha ovog projekta je samostalniji i nezavisniji život i stvaranje jednakih šansi za uključivanje u društvo.
Realizacija ovog projekta ima za cilj pružanje specifične personalne asistencije osobama sa smetnjama vida sa teritorije Opštine Bar. Asistencija predviđa angažovanje 2 personalna asistenta svakog radnog dana, u dvije smjene, na terenu i u prostorijama Organizacije.
Podrška podrazumijeva pomoć osobama sa smetnjama vida pri kretanju, nabavci osnovnih životnih namirnica, plaćanje komunalija, prevoz u različite svrhe, kao i neophodnu pomoć u informisanju. Pružanjem personalne asistencije doprinijećemo socijalizaciji, poboljšanju kvaliteta života i učešću u raznim društvenim aktivnostima za 15 članova.
Položaj osoba sa vizuelnim invaliditetom i njihovo ukupno uključenje u životne tokove je dosta loš, a karakterišu ga: zatvorenost i pasivnost, nedovoljna socijalizacija, nedostatak znanja o sopstvenim mogućnostima i pravima, nepoznavanje potencijalnih servisa podrške, nerazvijena svijest o potrebi samostalnog življenja, nedostatak podrške za aktivnim učešćem u životu zajednice, prezaštićenost od strane porodice. Da bi prevazišli navedene probleme jedan broj osoba sa vizuelnim invaliditetom smatra da je rješenje u postojanju servisa podrške, a naročito personalne asistencije i veoma su zainteresovani za korišćenje usluga ovakvog servisa, što su i potvrdila naša dosadašnja iskustva.
Realizacija predviđenih aktivnosti će pozitivno uticati na korisnike programa javnog rada na način što će osnažiti i motivisati osobe sa smetnjama vida za aktivno učešće u životu društvene zajednice kroz realizaciju servisa personalne asistencije.
Ovim programom se takođe želi postići da se ova osjetljiva populacija osnaži za samostalno življenje; edukuje o njihovim pravima i mogućnostima; upozna sa servisima podrške i njihovim značajem, kao i da doprinese podizanju nivoa samopouzdanja.
Ovaj javni rad će uticati na njegove učesnike na taj način što će im se omogućiti zapošljavanje i samim tim donekle poboljšati njihov ekonomski status.
Takođe personalni asistenti će imati još jedno radno iskustvo u pružanju asistencije osobama sa invaliditetom.

Komentariši