NAČIN UČLANJENJA U „ORGANIZACIJU SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ“

Svako slijepo lice može, na osnovu izražene volje, da se učlani u Organizaciju, pod sledećim uslovima:

  • da ima prebivalište na području Opština Bar i Ulcinj, na kojem djeluje ova Organizacija;
  • da ispunjava uslove iz definicije sljepoće utvrdjene Statutom Organizacije,
  • da prihvata Statut i Program Organizacije.                                                  

Sliijepim licem smatra se lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida manju od 10% (0,10) i lice s centralnim vidom na boljem oku s korekcijom od 25%  (0,25), ali vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.

Prema stepenu oštećenja slijepa lica se dijele u tri kategorije i to:

  • prva kategorija: slijepo lice je ono, koje je potpuno izgubilo osjećaj svijetla/amauroza/, ili ima osjećaj svijetla s projekcijom svijetla.
  • druga kategorija: slijepo lice je ono, koje na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida do 5% (0,05), ili koje na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida manje od 10% (0,10), ali ima vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.
  • treća kategorija: slijepo lice, je ono, koje na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida manje od 10%  (0,10) i lice s ostatkom vida na boljem oku  s korekcijom od 25% (0,25), ali ima vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.

Učlanjivanje u Organizaciju je dobrovoljno. Učlanjivanje se vrši na osnovu slobodno izražene volje i prihvatanja programa i Statuta Organizacije.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, a na osnovu podnesene molbe za učlanjenje. Uz molbu, neophodno je dostaviti oftamološki nalaz sa precizno izraženim procentom oštećenja vida.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova Organizacije vodi se registar članova.