Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je nevladino, neprofitno udruženje osoba s invaliditetom, koje okuplja 76 osoba oštećenog vida. Naša organizacija  djeluje na području opština Bara i Ulcinja.

Organizacija  je osnovana 1948. godine u Baru. Upisana je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 17.02.2000. pod rednim brojem 444.

Organizacija ima svoje rukovodne , izvršne i nadzorne organe, stalna i povremena radna tijela, Predsjednika i Sekretara.

Administrativne, finansijske i druge profesionalne poslove, obavljaju pet (od kojih je jedno stalno zaposleno,  dvoje povremeno, a dva honorarno) zaposlena lica.

Struktura , odnosi i funkcionisanje Organizacije utvrđeni su Statutom kao osnovnim pravnim aktom i nekoliko Pravilnika.

Rad Organizacije odvija se po godišnjem Programu i Finansijskom planu, koje utvrđuje Skupština kao najviši organ Organizacije.

Do 2000 godine, Organizacija je imala status Udruženja građana  i na taj način   je bilo sistemski riješeno njeno finansiranje. Dotadašnji sistem finansiranja omogućio je siguran rad i funkcionisanje. Nakon  promjene  statusa u nevladinu organizaciju , prestalo je  sistemsko finansiranje, ali  zahvaljujući  angažovanju na prikupljanju sredstava  na konkursima za projekte nevladinih organizacija i  dijelom od donatora održan je kontinuitet u funkcionisanju Organizacije.

 

Od dana osnivanja pa do danas, Organizacija radila je na sledećim aktivnostima:

 

 • Otkrivanju i evidentiranju osoba sa oštećenim vidom na svom području i njihovom učlanjivanju u Organizaciju.
 • Vodi odgovarajuću evidenciju iz koje se vidi socijalno-ekonomsko stanje članova, uzrok i stepen gubitka vida, vrsta, obim i stanje socijalnih potreba osoba sa oštećenim vidom, članova.
 • Pokreće inicijative i predlaže nadležnim organima i organizacijama donošenje novih ili izmjene i dopune postojećih propisa u oblasti socijalne i druge zaštite osoba sa oštećenim vidom.
 • Preduzima mjere za upućivanje  djece sa oštećenim vidom, omladine i odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju i daje predloge za unapređenje školovanja i profesionalnog osposobljavanja.
 • U saradnji sa nadležnim organima i organizacijama pronalazi odgovarajuća radna mjesta, pomaže im u zapošljavanju, prati uslove rada zaposlenih osoba sa oštećenim vidom i predlaže i preduzima mjere za poboljšanje tih uslova.
 • Pomaže u nabavci tiflo-tehničkih pomagala.
 • -Okuplja osobe sa oštećenim vidom i organizuje različite vidove aktivnosti, vodeći pri tom računa o uzrastu, polu, stepenu i vremenu gubitka vida i drugom, i na taj način pomaže njihovo učešće u društvenom životu.                                              
 • Organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturno-prosvjetnim, umjetničkim, sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno zabavnim aktivnostima, radi svestranog razvoja ličnosti osoba sa oštećenim vidom i njihovog uključivanja u oblike rada lica bez invaliditeta i u tom cilju, po potrebi, formira sekcije, društva i klubove.
 • Upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama osoba sa oštećenim vidom putem javnih tribina, sredstava javnog informisanja i na druge pogodne načine.
 • Od novembra 2002. godine izdaje časopis „Pravo na riječ“ koji izlazi jednom mjesečno, na CD-ovima u mp3 formatu i distribuira se čitaocima besplatno na prostorima bivših Jugoslovenskih republika i u jednom broju zemalja Evrope i šire.
 • U okviru Narodne biblioteke i čitaonice „ Ivo Vučković“ u Baru funkcioniše audio biblioteka na CD-ovima u mp3 formatu,koja je dostupna svim zainteresovanima bez obzira da li imaju ili nemaju oštećenje vida.
 • Evidentira teže slabovida lica, pomaže im u granicama svojih mogućnosti i kod nadležnih organa pokreće rješavanje njihovih problema.
 • Vrši i druge zadatke od interesa za članove Organizacije.

Osim navedenih  aktivnosti, Organizacija je  tokom cijelog perioda postojanja  stavljala veliki akcenat na saradnju između lokalnih organizacija i Saveza kao i na međunarodnu saradnju. Organizacija je članica Saveza slijepih Crne Gore.

 

Organi  Organizacije su: Skupština, Upravni i Nadzorni odbor. Skupština je  najveći organ Organizacije, i broji 9 članova  .

 

Upravni odbor broji 3 člana , koji se bira od članova Skupštine. Upravnim odborom  rukovodi Predsjednik, koji je istovremeno i Predsjednik Organizacije i ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje. Članovi Upravnog odbora su:

 

 1. Veselin Joketić, Predsjednik
 2. Petar Ćetković, Član
 3. Filja Markić, Članica

 

 Rad Organizacije se odvija u službenim prostorijama Organizacije u Baru – ul. Rista Lekića D 10, koja je u vlasništvu Organizacije i opremljena je svom potrebnom tehničkom i drugom opremom za efikasan i kvalitetan rad.